Input:

Zmluvné pokuty

17.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.33.6 Zmluvné pokuty

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček

Úprava platná do 31. 12. 2014

Podľa § 17 ods. 19 ZDP, platného k 31. 12. 2014, súčasťou základu dane len po zaplatení sú zmluvné sankcie účtované na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktoré sú platené v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, t. j. zmluvné sankcie, platené podľa obchodného zákonníka.

Podkladom pre účtovanie je uzatvorená zmluva, na základe ktorej sa vyhotoví interný účtovný doklad. Ak v zmluve výška zmluvných sankcií nebola dohodnutá, vychádza sa z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné sankcie sa zvyčajne účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; suma úrokov z omeškania vzťahujúca sa k účtovnému obdobiu sa zaúčtuje u:

  • dlžníka účtovným zápisom 544/321 a

  • veriteľa účtovným zápisom 311/644.

Takto zaúčtované zmluvné sankcie sú zahrnované do základu dane dlžníka aj veriteľa len po zaplatení. Takýmito zmluvnými sankciami sú:

a) paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávok,

b) zmluvná pokuta,

c) poplatky z omeškania a

d) úroky z omeškania.


Príklad:

S. r. o., Beta, za nedodržanie zmluvných podmienok a nesplnenie termínu dodania tovaru a nesplnenie dodávky v požadovanej kvalite predpísala v roku 2014 dodávateľskej firme - spoločnosti s r. o., „Mira”, zmluvnú sankciu vo výške 15 000 eur.

Táto zmluvná sankcia je do konca roku 2014:

  • súčasťou výsledku hospodárenia pri zaúčtovaní (t.j. v roku 2014), ale

  • súčasťou základu dane až po zaplatení, a to rovnako u dlžníka (daňový výdavok) ako u veriteľa (zdaniteľný príjem).

Úprava platná od 1. 1. 2015 do konca roka 2019

Podľa § 21 ods. 2 písm. a) a § 21 ods. 2 písm. m) ZDP od roku 2015 dochádza k zmene spôsobu zahrnovania zmluvných sankcií z obchodného styku do základu dane tým spôsobom, že zmluvné sankcie budú:

  • u dlžníka vždy nedaňovým výdavkom, ale

  • u veriteľa zdaniteľným príjmom na základe zaúčtovania, t. j. bez ohľadu na zaplatenie sa stávajú súčasťou základu dane v momente vzniku povinnosti účtovania o zmluvnej sankcii (zaúčtovanie predpisu).


Príklad:

S. r. o., Beta, za nedodržanie zmluvných podmienok a nesplnenie termínu dodania tovaru a nesplnenie dodávky v požadovanej kvalite predpísala dodávateľskej firme – spoločnosti s r. o., „Mira”, zmluvnú sankciu vo výške 15 000 eur.

Táto zmluvná sankcia je od roku 2015 do konca roka 2019:

  • u veriteľa súčasťou výsledku hospodárenia a základu dane pri zaúčtovaní, ale

  • u dlžníka je táto zmluvná sankcia síce súčasťou výsledku hospodárenia pri zaúčtovaní, ale je nedaňovým výdavkom - a to bez ohľadu na skutočnosť, či bude alebo nebude zaplatená.

Úprava ostatných sankcií – tieto sa účtujú na účte 546 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktoré nevyplývajú zo zmluvných vzťahov. Ide napr. o pokuty, penále, úroky z omeškania vyrubené správcom dane, orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy a pod. Tieto sankcie aj podľa právnej úpravy platnej do konca roku 2014 boli vždy nedaňovým výdavkom u ich dlžníka (príjemcom bol zvyčajne orgán štátnej správy). Túto úpravu od roku 2015 kopírujú aj zmluvné sankcie z obchodno-záväzkových vzťahov, pričom u veriteľa sa pri povinnosti ich zahrnutia do základu dane neskúma podmienka zaplatenia (súčasťou základu dane sú po zaúčtovaní).


Príklad:

Stavebný úrad uložil daňovníkovi pokutu za porušenie stavebného zákona a začatie výstavby bez stavebného povolenia. Takáto pokuta ani po zaplatení nie je daňovým výdavkom.

Pravidlá pri zmluvných sankciách účinné od 1. 1. 2020

Podľa nového znenia § 17 ods. 19 písm. g) ZDP za daňový výdavok po zaplatení sa budú považovať zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka ako aj odstupné u oprávnenej osoby podľa § 355 ObchZ Obchodného zákonníka. Zároveň sa dopĺňa poznámka pod čiarou k odkazu 79ba) odkazujúca sa na odstupné podľa § 355 ObchZ Obchodného zákonníka. Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka, ktoré boli zaúčtované do 31. decembra 2019, budú podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 14 ZDP naďalej považované za nedaňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. m) ZDP, aj keď budú uhradené po 31. decembri 2019 (ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok). Ak ide o dlžníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, naposledy sa sankcie posudzujú ako nedaňový výdavok, ak sú zaúčtované v hospodárskom roku, ktorý začal v kalendárnom roku 2019 a skončil sa po 31. decembri 2019. Na strane veriteľa neprišlo k zmene


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: