Input:

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1.10.2020

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.72 Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1.10.2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 390/2019 Z. z.”), došlo s účinnosťou od 1. 10. 2020 k legislatívnej úprave podmienok pre zrušenie, neplatnosť a zánik obchodných spoločností.

V nadväznosti na zmeny zrealizované v Obchodnom zákonníku sa v článku XIV zákona č. 390/2019 Z. z. menia a dopĺňajú aj súvisiace ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) upravujúce trvanie zdaňovacieho obdobia u daňovníkov pri ich zrušení a zániku.

Podľa článku XX zákona č. 390/2019 Z. z. nadobúda článok I tohto zákona týkajúci sa legislatívnych úprav Obchodného zákonníka a článok XIV tohto zákona týkajúci sa legislatívnych úprav zákona o dani z príjmov účinnosť dňa 1. 10. 2020.

Zmeny vybraných ustanovení Obchodného zákonníka

Zákonom č. 390/2019 Z. z. dochádza v Obchodnom zákonníku k odlišnej úprave ustanovení vymedzujúcich zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností.

V § 68 ObZ Obchodného zákonníka je s účinnosťou od 1. 10. 2020 osobitne legislatívne upravené tzv. dobrovoľné a nedobrovoľné zrušenie spoločností. Dôvodmi dobrovoľného zrušenia spoločnosti, ktoré sú vymedzené v § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka, je uplynutie času, na ktorý bola spoločnosť založená a vstup spoločnosti do likvidácie. Postup pri vedení likvidácie je uvedený v § 70 a nasl. Obchodného zákonníka. Spoločnosť v súlade s § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Postup po skončení likvidácie a s ním súvisiace povinnosti likvidátora sú uvedené v § 75j Obchodného zákonníka.

V prípade, ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu a zistí sa majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a vymenuje likvidátora. Po rozhodnutí súdu o nariadení dodatočnej likvidácie súd zverejní uznesenie o nariadení dodatočnej likvidácie a obnoví zápis v spoločnosti v obchodnom registri. Podľa § 75k Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. 10. 2020 od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Spôsob a podmienky vedenia dodatočnej likvidácie sú uvedené v § 75k Obchodného zákonníka.

Za nedobrovoľné zrušenie spoločnosti vymedzené v § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka je považované zrušenie spoločnosti na základe rozhodnutia súdu, ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz alebo z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon. Vymedzenie dôvodov pre zrušenie spoločnosti na základe rozhodnutia súdu je uvedené v § 68b Obchodného zákonníka. Podmienky a spôsob zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku sú uvedené v § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze”).

Konkurzné konanie sa končí uznesením súdu o zrušení konkurzu, pričom uznesenie o zrušení konkurzu a nadobudnutie právoplatnosti tohto uznesenia súd v súlade s § 102 zákona o konkurze uverejňuje v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia o právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu podľa § 102 ods. 5 zákona o konkurze účinky konkurzu zanikajú.

Povinnosť súdu vykonať aj bez návrhu výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu, je vymedzená v § 8a ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. 10. 2020 uvedeným v § 768s ods. 2 písm. b) ObZ Obchodného zákonníka registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. 10. 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok.

Likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. 9. 2020, sa v súlade s § 768s ods. 7 Obchodného zákonníka dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. 9. 2020. Likvidátor v takýchto likvidáciách je v súlade s § 768s ods. 8 Obchodného zákonníka povinný najneskôr do 31. 12. 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. 10. 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. 9. 2020. V prípade, ak likvidátor nesplní túto povinnosť včas, predpokladá sa v súlade s § 768s ods. 9 Obchodného zákonníka úpadok spoločnosti alebo družstva. Ustanovenie § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. 10. 2020 sa v súlade s § 768s ods. 10 použije aj na likvidácie, ktoré sú do 30. 9. 2020 prerušené.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 10. 2020

Zmeny v zákone o dani z príjmov sa týkajú nasledujúcich ustanovení:

  • zmeny v § 14 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov;

Ustanovenie § 14 ods. 2 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 30. 9. 2020 stanovuje postup pri zisťovaní základu dane daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou, na ktorých bol vyhlásený konkurz a ktorí sa zrušujú zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Základom dane takýchto daňovníkov v zdaňovacom období podľa § 41 zákona o dani z príjmov je výsledok hospodárenia zistený podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov upravený podľa § 17 ZDP zákona o dani z príjmov, pričom zistený základ dane sa počas týchto zdaňovacích období neznižuje o odpočet daňovej straty. V nadväznosti na úpravy § 68 ObZ Obchodného zákonníka sa s účinnosťou od 1. 10. 2020 do § 14 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov dopĺňa, že spôsobom uvedeným v tomto ustanovení sa bude zisťovať základ dane aj u daňovníkov, ktorí sa zrušujú zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, u daňovníkov, ktorí sa zrušujú rozhodnutím súdu o výmaze spoločnosti, alebo ktorým bola nariadená dodatočná likvidácia.

V súvislosti s predmetnou úpravou sa dopĺňa poznámka pod čiarou k odkazu 75 o ustanovenie § 68b ObZ Obchodného zákonníka upravujúce zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu, ďalej o ustanovenie § 75k Obchodného zákonníka upravujúce podmienky pre výkon dodatočnej likvidácie a o ustanovenia § 309d až 309h zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP”) upravujúce postup pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti a predpoklade úpadku spoločnosti. Rovnako dochádza k zmene znenia poznámky pod čiarou k odkazu 133, z ktorej sa vypúšťa ustanovenie § 75 ods. 1 ObZ Obchodného zákonníka a dopĺňa sa § 75j ods. 1 Obchodného zákonníka upravujúce postup likvidátora pri skončení likvidácie a § 768s Obchodného zákonníka obsahujúci prechodné ustanovenia k úpravám tohto zákona účinným od 1. 10. 2020.

  • zmeny v § 41 ods. 8 ZDP zákona o dani z príjmov;

V ustanovení § 41 zákona o dani z príjmov dochádza z dôvodu nadbytočnosti k vypusteniu znenia pôvodného odseku 8 v znení účinnom do 30. 9. 2020, ktorý upravuje zdaňovacie obdobie daňovníka nasledujúce po skončení konkurzu. Podľa § 68 ods. 4 písm. c) a ods. 6 ObZ Obchodného zákonníka spoločnosť, ktorá bola zrušená ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, súd bez zbytočného odkladu vymaže z obchodného registra, pričom súd ďalej nezisťuje, či existujú predpoklady na likvidáciu.

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 10. 2020 uvedeného v § 52zzg ods. 1 ZDP zákona o dani z príjmov sa ustanovenie § 41 ods. 8 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 30. 9. 2020 použije u daňovníka, ak daňovník po skončení konkurzu vstúpil do likvidácie najneskôr 30. 9. 2020 alebo sa u neho pokračuje v likvidácii najneskôr do 30. 9. 2020. V nadväznosti na uvedené zmeny došlo k prečíslovaniu pôvodného odseku 9 (a nasledujúcich) na nový odsek 8, ktorý s účinnosťou od 1. 10. 2020 vymedzuje osobitné zdaňovacie obdobia pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a pri zrušení daňovníka zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku.

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý bol zrušený zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa končí dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku daňovníka. Pri zrušení daňovníka zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku.


Voči daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, začalo konkurzné konanie zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku dňa 3. 9. 2020. Dňa 5. 11. 2020 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené oznámenie, že okresný súd rozhodol o zastavení konkurzného konania voči daňovníkovi z dôvodu nedostatku majetku. Následne dňa 2. 12. 2020 bol v Obchodnom vestníku uverejnený oznam o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku s uvedením dátumu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia dňa 22. 11. 2020. Aké zdaňovacie obdobie má daňovník?

Riešenie:

Zdaňovacie obdobie daňovníka zrušeného zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku v predloženom prípade začína 1. 1. 2020 a končí dňom zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku, t. j. 2. 12. 2020.


Voči daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, začalo konkurzné konanie zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku dňa 3. 9. 2019. Dňa 5. 11. 2019 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené oznámenie, že okresný súd rozhodol o zastavení konkurzného konania voči daňovníkovi z dôvodu nedostatku majetku. Následne dňa 2. 12. 2019 bol v Obchodnom vestníku uverejnený oznam o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku s uvedením dátumu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia dňa 22. 11. 2019. Aké zdaňovacie obdobie má daňovník?

Riešenie:

Keďže zákon o dani z príjmov v znení do 30. 9. 2020 osobitne nevymedzuje ukončenie zdaňovacieho obdobia daňovníka zrušeného zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, je pri jeho určovaní potrebné postupovať analogicky podľa § 41 ods. 9 ZDP zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 30. 9. 2020. V takomto prípade sa zdaňovacie obdobie daňovníka zrušeného zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku začína 1. 1. 2019 a končí dňom predchádzajúcim dňu nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, t. j. 21. 11. 2019.

V súvislosti s touto legislatívnou úpravou sa dopĺňa nová poznámka pod čiarou k odkazu 133b, ktorá obsahuje odkaz na § 20 ZKR zákona o konkurze vymedzujúci podmienky a spôsob zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku a § 68 ods. 4 písm. c) ObZ Obchodného zákonníka.

  • zmeny v § 41 ods. 13 ZDP zákona o dani z príjmov;

Do § 41 zákona o dani z príjmov sa dopĺňa nový odsek 13, podľa ktorého, ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti alebo družstva a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka, zdaňovacie obdobie sa končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra.

V súvislosti s uvedenou legislatívnou zmenou sa dopĺňa nová poznámka pod čiarou k odkazu 134aa, ktorej znenie odkazuje na § 68 a § 68b ObZ Obchodného zákonníka vymedzujúci predpoklady pre zrušenie spoločnosti na základe rozhodnutia súdu a súčasne odkazuje na § 309d až 309h CMP upravujúce postup pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti a predpoklade úpadku spoločnosti.

V súlade s ustanoveniami § 309d až 309h CMP sa predpokladá, že spoločnosť je v úpadku, ak do 90 dní od zverejnenia oznámenia súdu o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku nevstúpi do likvidácie, pričom, ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora, nebude osvedčené zloženie preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, táto spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.


Súd uverejnil dňa 1. 3. 2021 v Obchodnom vestníku oznámenie o predpoklade úpadku daňovníka. Do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora ani návrh na vyhlásenie konkurzu, preto súd dňa 30. 9. 2021 daňovníka vymazal z obchodného registra. Kedy dochádza k skončeniu zdaňovacieho obdobia daňovníka?

Riešenie:

Keďže do šiestich mesiacov od uverejnenia oznámenia o predpoklade úpadku daňovníka v


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: