Input:

Zmeny v mimoriadnych opatreniach v oblasti dane z príjmov s cieľom zmiernenia následkov pandémie

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.67 Zmeny v mimoriadnych opatreniach v oblasti dane z príjmov s cieľom zmiernenia následkov pandémie

Ing. Peter Horniaček

Medzi opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, patria aj opatrenia v oblasti dane z príjmov. NR SR za týmto účelom prijala zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon”), ktorý o. i. úprav obsahuje aj opatrenia v oblasti dane z príjmov.

Tento zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti 4. apríla 2020 už viackrát novelizovaný, pričom druhú novelizáciu prijala vláda SR na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2020 a očakáva sa jeho čo najskoršie prijatie v NR SR. Novely zákona nadobúdajú účinnosť vyhlásením.

V mimoriadnych opatreniach k dani z príjmov sa očakáva ich zákonné spresnenie alebo doplnenie. V tejto druhej novele zákona č. 67/2020 Z. z. sa v oblasti dane z príjmov:

  • v § 10a (v zákone časti Opatrenia v oblasti správy daní) upravuje lehota vracania preplatkov uplatnených v daňovom priznaní k dani z príjmov vzhľadom na odklad lehoty na jeho podanie až na obdobie po skončení pandémie (§ 21 ods. 1 zákona) tak, že tento preplatok uplatnený v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie vráti správca dane daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané a súčasne bol v § 12 ods. 4 a 5upravený sankčný systém na zamedzenie špekulatívnych nárokov na vrátenie preplatku na dani z príjmov v opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní; ak bolo daňové priznanie podané v čase od 1. 1. 2020 do začatia obdobia pandémie (12. 3. 2020), správca dane vráti tento preplatok do 40 dní odo dňa 31. 3. 2020, t. j. najneskôr do 10. 5. 2020,

  • v § 24a doplnil inštitút neplatenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby splatných v období pandémie, a to za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %, pričom pri výpočte preddavkov platených na zdaňovacie obdobie 2020 sa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: