Input:

Zmeny v legalizácii príjmov z trestnej činnosti od 1.11.2020

15.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.74 Zmeny v legalizácii príjmov z trestnej činnosti od 1.11.2020

Ing. Alena Zábojová

Návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu z dielne ministerstva vnútra (v spolupráci s Ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska) Národná rada SR schválila 17. septembra 2020. Tento zákon s číslom 279/2020 Z. z. nadobudol platnosť 1. 11. 2020.

Hlavným dôvodom novely je prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (ďalej len „V. AML smernica”), ktorá sleduje ochranu finančného systému a posilnenie mechanizmu zavedeného na predchádzanie legalizácie príjmu z trestnej činnosti a financovania terorizmu v rámci Európskej únie.

V novele sú tiež zohľadnené odporúčania výboru Moneyval Rady Európy z jeho štvrtej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike a revidované odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012, ktoré reagujú na neustály vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Novela zohľadňuje aj požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Novela v zmysle V. AML smernice reviduje existujúce pravidlá zamerané na predchádzanie legalizácie a financovania terorizmu a jej cieľom je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej meny a zdokonaliť postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu.

Okruh povinných osôb

V. AML smernica na základe vývoja a skúseností z aplikačnej praxe reviduje okruh povinných osôb vymenovaných v § 5 zákona č. 297/2008 Z. z.Transponovaním V. AML smernice dochádza k:

a) zúženiu okruhu povinných osôb pri prenájme nehnuteľností a obchodmi s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami a kultúrnymi pamiatkami zavedením kritéria hodnoty sprostredkovaného obchodu a nastavením prahovej hodnoty na 10 000 € a

b) rozšíreniu okruhu povinných osôb v kategórii audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov aj o ostatné osoby, ktoré poskytujú pomoc pri daňovom poradenstve. Novela zákona č. 297/2020 Z. z. do tejto kategórie zaraďuje aj ostatné osoby, ktoré poskytujú poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov napríklad podľa zákona o živnostenskom podnikaní alebo advokácii. V tejto súvislosti pôjde o osoby, ktoré sa zaväzujú poskytovať priamo alebo prostredníctvom iných osôb, s ktorými je uvedená iná osoba prepojená, materiálnu pomoc, pomoc alebo poradenstvo v daňových záležitostiach ako hlavnú podnikateľskú alebo odbornú činnosť.

Virtuálne meny

Podnikatelia, ktorí poskytujú služby spojené s virtuálnymi menami, sa zaradia medzi tzv. povinné osoby. V praxi to znamená, že títo poskytovatelia budú mať rovnaké povinnosti ako napríklad banky a ďalšie finančné inštitúcie. Budú si musieť napríklad overiť identifikáciu svojich klientov ešte pred uzatváraním obchodného vzťahu. Takisto budú povinné ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklé obchodné operácie.

Novela tiež definuje, čo je to virtuálna mena, kto je poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny a kto poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny. Podmienkou poskytovania týchto služieb bude živnostenské oprávnenie vo forme viazanej živnosti.

Pre úplnosť dodávame, že živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020, zaniká 28. februára 2021.

Virtuálnou menou podľa novely je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Poskytovateľom služieb peňaženky virtuálnej meny podľa novely je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

Poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny je podľa novely osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.

Pod väčším drobnohľadom bánk v porovnaní s bežnými klientmi bude viac verejných funkcionárov

Rozširuje sa totiž okruh tzv. politicky exponovaných osôb v oblasti justície. Popri ústavných sudcoch, sudcoch Najvyššieho súdu SR a sudcoch odvolacích súdov sa sem zaradia aj predseda a podpredseda Súdnej rady SR, predseda a podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda a podpredseda krajského súdu, predseda a podpredseda okresného súdu a funkcionári prokuratúry. Inak povedané: banky a iné finančné inštitúcie musia obchodný vzťah s politicky exponovanými osobami podrobne monitorovať a zisťovať pôvod majetku a finančných prostriedkov použitých pri ňom.

Zavádza sa povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod

V. AML smernica posilňuje prístup verejnosti k informáciam o skutočnom vlastníctve vo vzťahu k verejnej dostupnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV). K zmenám V. AML smernice patrí aj posilnenie výmeny informácií o KUV a zavedenie centrálneho registra KUV.

Najciteľnejšia zmena doterajšieho režimu publicity údajov spočíva v tom, že po novom budú údaje o KUV verejne prístupné v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa pobytu, ako aj údaje, ktoré zakladajú postavenie KUV.

Novela na túto požiadavku V. AML smernice reaguje tak, že funkciu centrálnej evidencie KUV bude zabezpečovať Register právnických osôb, pričom vyššie uvedené údaje o KUV by mali byť už od 10. januára 2021 prístupné širokej verejnosti. Tieto údaje má poskytovať Štatistický úrad SR prostredníctvom svojho webového sídla, a takto sprístupnené údaje by boli bezplatné.

Limit pre


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: