Input:

Zmeny v asignácii dane v rámci mimoriadnych opatrení

9.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.64 Zmeny v asignácii dane v rámci mimoriadnych opatrení

Ing. Peter Horniaček

V rámci prijímania mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti bol prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), ktorý o. i. mimoriadnych opatrení obsahuje v § 22 aj pravidlá pre poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov v období pandémie. Zákon bol doteraz novelizovaný dvakrát (novely č. 75/2020 Z. z.96/2020 Z. z.) a v poradí tretiu novelu schválila NR SR 13. mája 2020 (novela č. 120/2020 Z. z.). Schválená novela zákona obsahuje aj zmeny a doplnenia v § 22, t. j. zmeny a doplnenia pravidiel asignácie dane.

Lehota, ustanovená pre zamestnancov v zákone o dani z príjmov na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov (poukázanie 2 % dane), je 30. apríla. Z dôvodu pandémie bola táto lehota v § 22 zákona posunutá až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

V schválenej novele zákona sa zavádzajú lehoty na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov správcom dane neziskovým organizáciám.


Vláda SR rozhodne o skončení pandémie napr. 10. júna 2020. V takom prípade bude lehota na podanie vyhlásenia na poukázanie 2 % dane pre daňovníkov – zamestnancov do 31. augusta 2020. Ak by ku skončeniu pandémie prišlo o mesiac skôr, t. j. v máji 2020, lehota bude do 31. júla 2020.

Ak ide o fyzické osoby – podnikateľov – a firmy, takíto daňovníci poukazujú podiel svojej zaplatenej dane z príjmov v podanom daňovom priznaní. Z dôvodu pandémie bol v zákone ako jedno z mimoriadnych opatrení prijatý aj posun lehoty na podanie daňového priznania, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Samozrejme, daňovníci mohli daňové priznanie podať aj v riadnej lehote ustanovenej v zákone o dani z príjmov, a to do 31. marca 2020.


Vláda SR rozhodne o skončení pandémie napr. 10. júna 2020. Ak daňovník nepodal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 do konca marca 2020 v štandardnej lehote ustanovenej v zákone o dani z príjmov, má nárok toto priznanie podať do 31. júla 2020 a v rámci tohto priznania v lehote do 31. júla 2020 aj poukázať 2 % dane.

Podľa doplneného § 22 ods. 5 poukáže správca dane podiel zaplatenej dane z príjmov príslušnej neziskovej organizácii, samozrejme, po overení splnenia podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP zákona o dani z príjmov, v lehote do:

  • 31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov podaného do 31. marca 2020 (podiel zaplatenej dane sa poukáže len vtedy, ak bude daň aj zaplatená, a to do 15 dní po 31. marci 2020 v sume vyššej ako 5 €),

  • troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo podané vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP zákona o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, pričom daňové priznanie bolo v tejto lehote aj podané,


Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, končiaci vo februári 2020, má podľa § 49 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov posledný deň lehoty na podanie daňového priznania 31. mája 2020 a daňovník v tejto lehote aj daňové priznanie podá vrátane vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do 31. augusta 2020. Obdobne sa postupuje v prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 ZDP zákona o dani z príjmov (t. j. lehoty


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: