Input:

Zlúčenie materskej a dcérskej spoločnosti

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.48.3 Zlúčenie materskej a dcérskej spoločnosti

Ing. Peter Horniaček

Tieto zlúčenia sú v praxi pomerne časté. Tu je dôležité si uvedomiť, že ide o vzájomne majetkovo prepojené spoločnosti, pri zlučovaní sa aplikuje najmä ustanovenie § 584 ObchZ o zániku záväzkov splynutím osoby veriteľa a dlžníka, pri pohľadávkach a záväzkoch je dôležité:

 • vylúčiť vzájomné pohľadávky a záväzky,

 • v materskej spoločnosti vylúčiť finančné investície v dcérskej spoločnosti,

 • v dcérskej spoločnosti vysporiadať základné imanie, prípadne vlastné imanie,

 • vysporiadať v materskej spoločnosti oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín v prípade, že sa viažu k zrušovaným podielovým CP alebo podielu.

Nástupnícka zlučovaná spoločnosť nezostavuje účtovnú závierku, ku dňu zlúčenia zaúčtuje do svojho účtovníctva nadobudnuté obchodné imanie.

Súvaha dcérskej spoločnosti B ku dňu zlúčenia po precenení:

Aktíva    Suma v €   Pasíva    Suma v €   
Stále aktíva   400,00 €   Základné imanie   500,00 €   
Bežný účet   300,00 €   Nerozdelený zisk   400,00 €   
Zásoby   300,00 €   Záväzky voči spoločnosti A   100,00 €   
Pohľadávky voči spoločnosti A   200,00 €   416 – Oceňovacie rozdiely   200,00 €   
Spolu    1 200,00 €    Spolu    1 200,00 €    

V účtovníctve materskej spoločnosti A ku dňu zlúčenia je vykázané:

Aktíva    Pasíva    
061   1 400,00 €   Záväzky voči B   200,00 €   
Pohľadávky voči B   100,00 €         

Prevzatie majetku a záväzkov a vysporiadanie obchodného podielu v dcérskej spoločnosti sa odporúča účtovať cez spojovací účet (vyrovnávací účet), napríklad 395. Spoločnosť A bude pri účtovaní postupovať nasledovne:

Účtovný prípad  MD D Suma v €  
1. Preúčtuje zostatok účtu 061 na účet inej pohľadávky   395  061  1 400,00 €   
2. Zaúčtuje prijatie majetku a záväzkov:        
- stále aktíva   0xx  395  400,00 €   
- bežný účet   221  395  300,00 €   
- zásoby   1xx  395  300,00 €   
- pohľadávka B voči spoločnosti A   378A  395  200,00 €   
- záväzok B voči spoločnosti A   395  379A  100,00 €   
3. Zostatok na DAL účtu 395 predstavuje goodwill 1 400 – (400 + 300 + 300 + 200) + 100   015  395  300,00 €   
4. Pohľadávka na účte 378A v sume 200,00 € sa započíta so záväzkom A voči spoločnosti B   321B  378A  200,00 €   
5. Záväzok na účte 379A v sume 100,00 € sa započíta s pohľadávkou A voči spoločnosti B   378A  311B  100,00 €   

Nadobudnutý dlhodobý majetok bude nástupnícka spoločnosť:

 • odpisovať účtovne ako novo nadobudnutý majetok,

 • pri daňovom odpisovaní bude postupovať podľa:

  • § 17e ods.5 ZDP, t. j. bude ako právny nástupca pokračovať v odpisovaní zaniknutého daňovníka, t. j. uplatní pôvodné ceny,

  • § 17c ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. bude ako právny nástupca odpisovať hmotný majetok z reálnej hodnoty ako novoobstaraný majetok, prípadne podľa písm. b) bude pokračovať v odpisovaní z reálnej hodnoty pri primeranom predĺžení doby odpisovania, ak oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení zahrnul do základu dane jednorazovo daňovník zrušený bez likvidácie,

 • na účely zákona ZDP o dani z príjmov goodwill ani záporný goodwill nie je nehmotným majetkom. Podľa § 17e ods. 2 písm. c) ZDP citovaného zákona sa nezahŕňajú do základu dane ani účtovné odpisy goodwillu, resp. rozpustenie záporného goodwillu. Účtovné odpisy goodwillu sa uvádzajú na riadku 180 daňového priznania. Záporný godwill sa uvádza na riadku 290 daňového priznania.

Ustanovenie § 17c


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: