Input:

Vysporiadanie nepeňažného vkladu

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.44.5 Vysporiadanie nepeňažného vkladu

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček


Spoločnosť X, s. r. o., založila dcérsku spoločnosť Y, s. r. o, pričom do základného imania spoločnosti vložila vecný vklad, a to budovu, ktorá v čase vkladu v účtovníctve spoločnosti X vykazovala tieto hodnoty:

  • obstarávacia cena 200 000,00 €,

  • zostatková účtovná hodnota 150 000,00 €,

  • zostatková daňová hodnota 100 000,00 €,

  • budovu ohodnotil znalec na sumu 220 000,00 €, pričom podľa spoločenskej zmluvy sa vklad do spoločnosti Y započítal vo výške hodnoty podľa znaleckého posudku.

Riešenie:

Spoločnosť X, s. r. o., je platiteľom DPH a má povinnosť z vecného vkladu odviesť DPH vo výške 20 %. Podľa § 22 ods. 1 ZDPH je základom dane pre DPH pri dodaní tovaru všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru, zníženú o daň.

Budova je ocenená podľa znaleckého posudku na sumu 220 000,00 €. Podľa vyššie uvedeného postupu je ocenenie vo výške s príslušnou daňou z pridanej hodnoty.

Daňová povinnosť pre vkladateľa – spoločnosť X:

(220 000 : 120) x 20 = 36 666,66 €.

Dcérska spoločnosť sa zaregistrovala za platiteľa DPH pri svojom vzniku a môže si uplatniť z vecného vkladu nárok na odpočítanie dane.

Účtovný prípad   Suma v €    Vkladateľ Prijímateľ 
Upísanie vkladu    220 000,00 €   MD 061 / D 367  MD 353 / D 419  
Splatenie vkladu vkladateľa    220 000,00 €   MD 367   
a) zostatková cena účtovná   150 000,00 €   / D 081   
b) odvod DPH   36 666,66 €   / D 343   
c) oceňovací rozdiel   33 333,34 €   / D 668   
d) vyradenie budovy z majetku   200 000,00 €   MD 081 / D 021   
Splatenie vkladu    220 000,00 €   / D 353   
a) nárok na odpočet DPH   36 666,66 €   MD 343   
b) zaúčtovanie budovy do majetku   183 333,34 €   MD 021   

Aplikácia a postup z daňového hľadiska:

a) postup, ak pri vklade nepeňažného majetku sa dohodli vkladateľ a prijímateľ vkladu na:

  • Vkladateľ rozdiel medzi započítanou hodnotou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu, čo je suma 33 333,34 €, zahrnie do základu dane jednorazovo. Túto skutočnosť oznámi prijímateľovi vkladu.

  • Vkladateľ upraví základ dane o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou budovy a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: