dnes je 23.10.2021

Input:

Vyradenie predajom

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.1 Vyradenie predajom

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček

Daňová zostatková cena automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov z tohto automobilu zahrnutých do daňových výdavkov) pri jeho vyradení predajom je podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP uznaným daňovým výdavkom do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do ZD.

Doplnením § 22 ods. 12 ZDP od 1. 1. 2016, avšak s možnosťou použitia už pre rok 2015, je možné pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja, t. j. aj pri automobile zatriedenom do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP. O alikvotnú časť ročného odpisu uplatneného daňového odpisu sa