Input:

Vyradenie predajom

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.1 Vyradenie predajom

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček

Daňová zostatková cena automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov z tohto automobilu zahrnutých do daňových výdavkov) pri jeho vyradení predajom je podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP uznaným daňovým výdavkom do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do ZD.

Doplnením § 22 ods. 12 ZDP od 1. 1. 2016, avšak s možnosťou použitia už pre rok 2015, je možné pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja, t. j. aj pri automobile zatriedenom do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP. O alikvotnú časť ročného odpisu uplatneného daňového odpisu sa primerane znižuje daňová zostatková cena ako rozdiel vstupnej ceny a celkovou výškou odpisov zahrnutých do daňových výdavkov.

Zostatková cena vyplývajúca z účtovného odpisovania sa účtuje na nákladovom účte 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a vstupuje do výsledku hospodárenia pred zdanením na riadku 100 daňového priznania.

Pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane sa prostredníctvom pripočítateľnej alebo odpočítateľnej položky upraví do nákladov zúčtovaná zostatková cena na daňovú zostatkovú cenu:

  • na riadku 130 daňového priznania v nadväznosti na tabuľku A – III. časti daňového priznania, kde sa v riadku 14 uvedie suma vo výške záporného rozdielu daňovej zostatkovej ceny a účtovnej zostatkovej ceny, alternatívne na riadku 180,

  • na riadku 290 daňového priznania, kde sa uvedie suma vo výške kladného rozdielu daňovej zostatkovej ceny a účtovnej zostatkovej ceny.


         
Účtovný prípad    MD    D    
Predaj automobilu:- zúčtovanie účtovnej zostatkovej ceny- fakturácia odberateľovi    541311    082641, 343    

Druhou upravujúcou položkou pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane bude prípadná pripočítateľná položka vo výške kladného rozdielu medzi daňovou zostatkovou cenou a predajnou cenou. Uvedené sa týka osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2.

Pri vyradení predajom je tento predaj zdaniteľným obchodom (dodaním tovaru), ktorý podlieha zákonu o DPH. Platiteľ dane je teda pri predaji automobilu v tuzemsku povinný uplatniť k cene DPH (to neplatí pre osobné automobily s označením M1 ak pri jeho nadobudnutí bolo zákonom vylúčené odpočítanie dane).

A. s. nadobudla do obchodného majetku autobus. V treťom roku odpisovania tento autobus predala športovému klubu, s ktorým má uzavretú aj zmluvu o reklamnej spolupráci, pričom bola dohodnutá kúpna cena 1 €. Ako podklad existuje kúpna zmluva a znalecký posudok, kde je autobus ocenený na sumu 29 850 €. Daňová zostatková cena autobusu je 32 456 €. Aký bude dopad na daň z príjmov?

Predaj za „symbolické“ 1 € predstavuje odplatný prevod hnuteľnej veci. Pri právnických osobách sú predmetom dane aj príjmy (výnosy) z nakladania s obchodným majetkom.

Príjmom na účely ZDP je peňažné a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.

V danom prípade došlo k peňažnému plneniu za prevod hnuteľnej veci v sume 1 €. Toto peňažné plnenie bude teda u predávajúceho predstavovať pre účely ZDP zdaniteľný príjem.

Pri vyradení hnuteľnej veci predajom bude daňovým výdavkom daňová zostatková cena v plnej výške 32 456 €, t. j. nielen do výšky 1 €. To znamená, že z danej transakcie vznikne v akciovej spoločnosti daňovo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: