Input:

Vymedzenie hmotného odpisovaného majetku z účtového a daňového pohľadu

9.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.2 Vymedzenie hmotného odpisovaného majetku z účtového a daňového pohľadu

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček

Samostatné hnuteľné veci – § 22 ods. 2 písm. a) ZDP

Za hmotný majetok odpisovaný sú považované tie samostatné hnuteľné veci, ktoré podľa ZDP a PUP spĺňajú súčasne všetky 3 nasledovné podmienky:

 • musia mať samostatné technicko-ekonomické určenie,

 • ich vstupná cena je vyššia ako 1 700 €,

 • ich prevádzkovo-technické funkcie, resp. doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok.

Odpisovanie samostatných hnuteľných vecí

1. účtovné – každá samostatná hnuteľná vec sa odpisuje podľa jej skutočnej doby použiteľnosti, intenzity využitia, technického a morálneho zastarania - opotrebovania. Pri zmene podmienok využitia majetku, je potrebné zmeniť aj odpisový plán,

2. daňové – samostatná hnuteľná vec sa zaradí v súlade s prílohou č. 1 k zákonu o dani z príjmov do 1., 2., 3. alebo 4. odpisovej skupiny. Od 1. 1. 2020 pozná zákon o dani z príjmov a príloha č. 1 aj odpisovú skupinu 0 pre osobné automobily s vymedzenými druhmi alternatívnych palív. V prípade, že samostatnú hnuteľnú vec podľa prílohy nie je možné zaradiť do odpisovej skupiny, zaradí sa do odpisovej skupiny 2. Odpisové skupiny 5 a 6 sú vymedzená len na odpisovanie budov a stavieb.

V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z.

Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného odpisovania (§ 28) môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č. 1 do odpisovej skupiny 2 a 3. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok.

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov. Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 ZDP.

Účtovanie kúpy kopírovacieho stroja  Suma v EUR MD D 
Dodávateľská faktúra bez DPH
DPH   
2 000
800   
042
343  
321
321  
Externé náklady súvisiace s obstaraním DHM – bez DPH
DPH   
100
19   
042
343  
321
321  
Interné náklady súvisiace s obstaraním DHM; aktivácia služieb – napr. vlastná doprava   80   042  622  
Uvedenie do užívania   2 180   022/AU  042  
Technické zhodnotenie DHM – bez DPH
DPH   
1 750
323   
042
343  
321
321  
Uvedenie technického zhodnotenia do užívania   1 750   022/AU  042  

Komponentné odpisovanie podľa § 22 ods. 15 ZDP

Komponentné odpisovanie sa uplatňuje odlišne pri odpisovaní hmotného majetku, ktorým sú:

A/ samostatné hnuteľné veci – tieto je možné rozložiť na „jednotlivé oddeliteľné súčasti” tzv. komponenty, pričom musia byť dodržané nasledovné podmienky:

 • každý komponent musí mať vstupnú cenu vyššiu ako 1 700 € a

 • každý komponent odpisuje daňovo v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej je zaradený samotný hmotný majetok, ktorý sme rozložili na komponenty.,

 • obstarávaciu cenu každého komponentu stanovíme podľa § 25 ods. 1 písm. h) na základe:

1. údajov zistených od dodávateľa (údaje z faktúry) alebo

2. znaleckého posudku (účtovníka, ekonóma, daňového poradcu...) ak nie je k dispozícii cena uvedená v prvom bode;

 • podľa § 22 ods. 8 ZDP súčet obstarávacích (vstupných) cien komponentov sa musí rovnať sa musí rovnať vstupnej cene tohto hmotného majetku.

 • rozvody počítačových sietí, zaradené do 2.odpisovej skupiny; položka 2-41

 • klimatizačné zariadenia, do 4. odpisovej skupiny, položka 3-23,

 • osobné a nákladné výťahy zaradené do 4. odpisovej skupiny, položka 3-23,

 • eskalátory a pohyblivé chodníky zaradené do 4. odpisovej skupiny, položka 3-23.

Výrobné zariadenia a predmety súžiace na poskytovanie služieb uvedené v § 22 ods. 3 ZDP. Podľa tohto ustanovenia aj výrobné zariadenia, zariadenia a predmety slúžiace na vykonávanie služieb, účelové predmety a iné zariadenia, ktoré s budovou netvoria jeden funkčný celok, aj keď sú s ňou pevne spojené, sú považované za samostatné hnuteľné veci, t. j. odpisujú sa osobitne (nie ako súčasť stavby). Na účely zákona o dani z príjmov sa považujú za samostatné hnuteľné veci, pretože sú určené na zabezpečenie výrobného procesu vykonávaného v budove (stavbe).

B/ budovy a stavby – z ktorých je možné na komponentné odpisovanie vyčleniť podľa prílohy č. 1 k ZDP ako „samostatné oddeliteľné súčasti” nasledovné technické zariadenia:

K tejto problematike vydalo Ministerstvo financií SR Pokyn č. 3400/1998-62 k § 26 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý bol uverejnený vo FS č. 3/1998 a zatiaľ nebol zrušený. V tomto pokyne je v súlade so stavebno-technickými predpismi určený okruh technologických zariadení, ktoré aj napriek tomu, ak sú v stavbe pevne zabudované, predstavujú samostatné hnuteľné veci a zariadenia slúžiace na vykonávanie výrobnej činnosti a služieb v stavbe, a preto sú na účely zákona o dani z príjmov a účtovníctva považované sa samostatné hnuteľné veci.

V bode 2 Čl. I. tohto pokynu sa uvádzajú tie výrobné zariadenia, ktoré môžu byť voľne umiestnené v stavbách alebo môžu byť aj pevne spojené so stavbou, pričom slúžia na zabezpečenie technologického procesu realizovaného v stavbe. Tieto sú posudzované ako samostatné technologické zariadenia podľa § 22 ods. 2 ZDP, t. j. ako samostatné hnuteľné veci (resp. súbory hnuteľných vecí), ktoré sa odpisujú oddelene od stavieb v 1. až 4. odpisovej skupine podľa § 27 ZDP, resp. § 28 ZDP. Sú to:

 1. zariadenia vodovodných čerpacích staníc, úpravní vody, čistiarní odpadových vôd,
 2. zariadenia na výrobu, transformáciu a dopravu tepelnej energie v priemysle určené na priemyslovú výrobu tepla vrátane poľnohospodárstva a zariadení lokálnych kotolní v obytných nájomných domoch,
 3. vzduchotechnické zariadenia pre zabezpečenie výrobného procesu,
 4. zariadenia na výrobu a premenu elektrickej energie, transformačné stanice, meniarne, spínacie stanice, všetky náhradné a záložné zdroje elektrickej energie vrátane automatiky a akumulácie,
 5. spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie (samotné zariadenia na prenos informácií pripojené na rozvodné siete, audiovizuálne zariadenia, telefónne ústredne, verejné telefónne stanice, ústredne pre rozhlas a časové zariadenia),
 6. zabezpečovacie zariadenia leteckej a železničnej dopravy ako aj mestskej dopravnej siete,
 7. stroje, zariadenia a potrubné systémy v priemyselnej výrobe (vrátane poľnohospodárstva), ktoré slúžia pre výrobu a obsluhu technologických procesov,
 8. zariadenia a technológie nevyhnutné na zabezpečenie výrobného procesu (kalové, tukové, olejové, čpavkové a pod.) hospodárstva, popolčekové a odsávacie zariadenia,
 9. skladové hospodárstva všetkých druhov vrátane regálov,
 10. zariadenia pre mimoobjektovú dopravu a lanové dráhy vo výrobe,
 11. zariadenia čerpacích staníc ropných produktov,
 12. protipožiarne a zabezpečovacie zariadenia vo výrobe,
 13. zariadenia pre vertikálnu a horizontálnu dopravu osôb a nákladov v technologických prevádzkach,
 14. stroje a zariadenia skúšobní, laboratórií a dielní,
 15. zariadenia chladiarní a mraziarní v osobitných priestoroch,
 16. zariadenia stravovacích celkov,
 17. informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 18. zariadenia meteorologických staníc,
 19. mobilné trezorové zariadenia,
 20. zariadenia práčovní, čistiarní a farbiarní,
 21. mechanizované lávky na umývanie fasád a okien,
 22. kovové konštrukcie ťažobných a vrtných veží a konštrukcie na obsluhu technologických zariadení,
 23. účelové zariadenia, prístroje a mobilný nábytok stavieb občianskeho vybavenia (školstvo, zdravotníctvo, kultúra, šport, turistika, cestovný ruch).


V budove penziónu je zriadená reštaurácia vrátane kuchyne na prípravu jedál. Nainštalovanie a montáž sporákov, odsávačov, výleviek a iných zariadení kuchyne na prípravu jedál nie je súčasťou stavby, aj keď sú v mnohých prípadoch so stavbou pevne spojené. Ide o samostatné hnuteľné veci (výrobné zariadenia), ktoré sú určené na samostatné použitie (výrobu jedál) a preto sú aj samostatne odpisované.

Na streche penziónu je umiestnená informačná tabuľa s logom a názvom spoločnosti, ktorá v budove sídli. Táto svetelná informačná tabuľa je podľa bodu 2.17 Pokynu MF SR č. 3400/1998-62 samostatnou hnuteľnou vecou, odpisovanou samostatne, nezávisle od stavby v 2. odpisovej skupine.

Na streche penziónu je pripevnený satelitný prijímač. Tento rovnako nie je súčasťou stavby, ale je samostatným zariadením, t. j. samostatnou hnuteľnou vecou odpisovanou v 1.odpisovej skupine.

V časti penziónu určenej ako skladovacie priestory spoločnosť zabudovala železné a drevené regály na uskladnenie tovaru. Podľa bodu 2.9 ide o zariadenia skladového hospodárstva a teda samostatné hnuteľné veci.

Spoločnosť s. r. o. vlastní administratívnu budovu a časť priestorov aj prenajíma. Pri vstupe do budovy je orientačná tabuľa tzv. informačný systém s názvami spoločností, číselným označením poschodí a kancelárií, v ktorých tieto spoločnosti sídlia. Tento informačný systém je samostatnou hnuteľnou vecou odpisovanou v 1.odpisovej skupine, nie je súčasťou stavby.

Spoločnosť s r. o. AQUIS vo výrobnej hale zabudovala stropné aj pozemné


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: