Input:

Vklad spoločníka do spoločnosti - právna úprava

8.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.44.1 Vklad spoločníka do spoločnosti - právna úprava

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Právny stav

Všeobecne o vklade: ustanovenie § 59 ObZ Obchodného zákonníka.

Vklad spoločníka do obchodnej spoločnosti predstavuje vklad majetku, ktorý sa spoločník zaviazal vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku hospodárenia spoločnosti. Čo je predmetom vkladu, definuje ustanovenie Obchodného zákonníka v § 59, podľa ktorého vklad môže mať podobu:

  • peňažnú, kedy sú predmetom vkladu peniaze ako platidlo, teda ide o peňažný vklad, alebo

  • nepeňažnú, kedy sú predmetom vkladu iné hodnoty a nie peniaze.

Ak ide o vklad, ktorého predmetom je vloženie pohľadávky, zmenky alebo šeku, v takomto prípade nejde o peňažný vklad, ale o nepeňažný vklad. Obchodný zákonník neobsahuje taxatívny výpočet toho, čo všetko môže byť predmetom nepeňažného vkladu. Vymedzuje však všeobecné náležitosti, ktoré musia spĺňať všetky nepeňažné vklady. V tomto zmysle predmetom nepeňažného vkladu môže byť iba taký majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi, ktorý je prevoditeľný a ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. Nepeňažný vklad môže mať aj podobu nehmotnú, pokiaľ ide o vklad práv k nehmotným statkom, ako je napr. právo na využitie vynálezu, ochrannej známky, autorské právo a pod. Predmetom vkladu nemôže však byť záväzok vkladateľa vykonať pre spoločnosť práce alebo poskytnúť spoločnosti služby.

Záväzok spoločníka poskytnúť spoločnosti vklad je súdne vymáhateľný. Prevzatím takéhoto záväzku vzniká spoločníkovi vkladová povinnosť v miere určenej spoločenskou zmluvou, zakladateľskou listinou a inými dokumentmi, a to v závislosti od toho o akú formu spoločnosti ide a kedy dochádza k prevzatiu záväzku. Obsah splatiť záväzok spoločníka spočíva v jeho povinnosti previesť určitý majetok na spoločnosť. Záväzok splatiť vklad je splnený vtedy, keď majetok tvoriaci predmet vkladu prejde zo spoločníka na spoločnosť.

Peňažné vklady možno splácať aj po vzniku spoločnosti, resp. po zápise výšky základného imania do obchodného registra. Nepeňažný vklad však musí byť splatený vopred, t. j. ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra, resp. v prípade zvýšenia základného imania ešte pred zápisom novej výšky základného imania do obchodného registra.

Z ustanovenia § 60 Obchodného zákonníka vyplýva, že vklady spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje správca vkladu a vlastnícke práva k týmto vkladom prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku, t. j. dňom zápisu do obchodného registra. Výnimku v tomto smere tvorí iba vklad nehnuteľnosti, kedy prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vkladu, prechádza na spoločnosť až okamihom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, čo je vlastne až po vzniku spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že jednotlivé spôsoby splnenia vkladovej povinnosti sú rôzne a v podstate závisia od toho, čo je predmetom vkladu.

Obchodný zákonník v prípade nepeňažného vkladu ukladá povinnosť určiť hodnotu nepeňažného vkladu znaleckým posudkom. Je potrebné v tejto súvislosti poznamenať, že hodnota nepeňažného vkladu určená na základe znaleckého posudku nemusí byť identická s peňažnou sumou, v ktorej sa hodnota nepeňažného vkladu započítava na vklad spoločníka. Zároveň obchodný zákonník ukladá minimálne požiadavky na obsah znaleckého posudku, ktorý musí obsahovať:

  • opis nepeňažného vkladu,

  • spôsob jeho ocenenia,

  • v prípade akciovej spoločnosti údaj o tom, či skutočná hodnota predmetu vkladu stačí na to, aby týmto vkladom mohol byť splatený emisný kurz upísaných akcií,

  • v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným údaj o tom, či skutočná hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku zo strany vkladateľa na vklad do základného imania spoločnosti.

Novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. – zavedenie kapitálového fondu z príspevkov (§ 217a) s účinnosťou od 1. 1. 2018

  • komplexná úprava tvorby a použitia (vrátenia, rozdelenia) vkladov do


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: