Input:

Uplatňovanie výdavkov na spotrebované PHL

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.7 Uplatňovanie výdavkov na spotrebované PHL

Ing. Andrej Kolej, Ing. Viera Mezeiová

Daňovníci si výdavky na spotrebované PHL uplatňujú podľa:

  • § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 až 3 ZDP. Podľa tohto ustanovenia postupujú právnické osoby a aj fyzické osoby s výnimkou fyzických osôb, ktoré pri pracovných cestách používajú vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (pozri nasledujúci bod),

  • § 19 ods. 2 písm. e) bod 1 a 2 ZDP. Podľa tohto ustanovenia postupujú daňovníci s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzické osoby), ktorí pri pracovných cestách používajú na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku,

  • § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Podľa tohto ustanovenia si môžu do daňových výdavkov/nákladov zahrnovať spotrebované PHL fyzické osoby, ktoré majú osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku a osobne ho využívajú aj na súkromné účely (ide o zahrnovanie výdavkov/nákladov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku).


Pri právnickej osobe pri PHL nemôže prísť k uplatňovaniu postupu podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP v prípade poskytnutia motorového vozidla aj na súkromné účely, pretože táto v prípade poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa svojmu zamestnancovi aj na súkromné účely je z ustanovenia vyňatá a tento postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP. V prípade, že je zamestnávateľom fyzická osoba a poskytne motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku zamestnancovi aj na súkromné účely, postupuje pri uplatňovaní daňových výdavkov súvisiacich s používaním tohto motorového vozidla v časti služobné účely tiež podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 až 3 ZDP si podnikateľ môže vybrať jeden z týchto spôsobov uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL:

1. Preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na spotrebované PHL [ § 19 ods. 2 písm. l) bod 1. ZDP ] – a to podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Pri tomto spôsobe je potrebné vydokladovať cenu nakúpených PHL (teda je potrené mať k dispozícii doklady o kúpe PHL, napr. „bločky”) a viesť knihu jázd. Kniha jázd musí obsahovať relevantné údaje o jednotlivých jazdách, ktoré sú podkladom pre uplatňovanie výdavkov (napr. označenie vozidla, kto jazdu vykonal, účel jazdy, trasu, dátum a čas začatia a ukončenia jazdy, príchod a odchod z miesta rokovania, stav tachometra na začiatku a na konci jazdy, počet najazdených km, priemernú spotrebu).


Ak sa spotreba v osvedčení alebo technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL (alebo sa v nich neuvádza), potom je potrebné vychádzať zo spotreby uvedenej v doklade, ktorý podnikateľovi vydá osoba s oprávnením autorizácie (§ 23 zákona č. 157/2018 Z. z. zákona o metrológii), resp. z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu; v prípade nákladných áut a pracovných mechanizmov, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, z preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľne určuje a odôvodňuje výpočet spotreby PHL.

Na základe prijatého zákona č. 198/2020 Z. z., ktorý upravuje aj § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP sa od 21. 7. 2020 umožňuje automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu PHL prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 % bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby. Ak sa skutočná spotreba PHL nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa tam táto spotreba neuvádza, je možné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným autorizovanou organizáciou, tak ako doteraz.

2. Výdavky na základe dokladov o nákupe PHL – max. do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel [ § 19 ods. 2 písm. l) bod 2. ZDP ]. Tento spôsob uplatňovania výdavkov možno použiť iba pri vozidlách, ktoré sú vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorý zaznamenáva evidenciu jázd, pričom je nemenej dôležité sledovanie spotreby. Keďže prístroje vyhotovia evidenciu jázd automaticky, je tento spôsob jednoduchší - treba však, samozrejme, vynaložiť určité finančné prostriedky na nákup tejto techniky. Evidencia jázd podľa jednotky satelitného sledovania pohybu vozidla slúži ako podklad preukazujúci, na aké cesty bolo vozidlo použité, nie je potrebné prepočítavať spotrebu PHL podľa technického preukazu – uplatnia sa preukázané výdavky na nákup PHL.

3. Paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených km podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia pre každé vozidlo samostatne [ § 19 ods. 2 písm. l) bod 3. ZDP ]. V tomto prípade podnikateľ nemusí viesť knihu jázd ani inú evidenciu, musí však mať doklady o kúpe PHL. Treba však pripomenúť, že § 19 ods. 2 písm. l) bod 3. ZDP kladie dôraz na primeranosť počtu najazdených km, tzn., že ak medziročne nedôjde k zmene (nárastu) podnikateľskej činnosti, nemalo by dôjsť ani k neodôvodnenému medziročnému nárastu spotreby PHL. Správca dane môže spotrebu PHL vykázanú týmto spôsobom preveriť (napr. porovnaním so spotrebou vykázanou v uplynulých zdaňovacích obdobiach), môže tiež preveriť, či motorové vozidlo najazdilo taký počet km, ktorý zodpovedá deklarovanému nákupu PHL.

Podnikateľ sa môže rozhodnúť pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov – podľa toho, ktorý mu vyhovuje. Ak má viac vozidiel, nemusí pri všetkých používať rovnaký spôsob uplatňovania výdavkov – pri jednotlivých vozidlách môže uplatňovať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov. Pri všetkých troch spôsoboch však musí preukázať nákup PHL dokladom o nákupe a cene PHL.


Spoločnosť GAMA, s. r. o., v súvislosti s podnikaním používa nákladné motorové vozidlo. V technickom preukaze tohto vozidla sa neuvádza spotreba PHL. Ako si má uplatňovať výdavky/náklady na spotrebované PHL?

Ak ide o nákladné motorové vozidlá alebo pracovné mechanizmy, ktoré v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nemajú uvedenú spotrebu PHL, resp. spotreba tam uvedená sa nezhoduje so skutočnou spotrebou, si môžu uplatniť výdavky podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľne určuje a odôvodňuje výpočet spotreby PHL - avšak aj pri tomto spôsobe je daňovník povinný cenu nakúpených PHL preukázať dokladmi o nákupe (napr. tzv. bločkami).


Spoločnosť ALFA, s. r. o., používa osobné motorové vozidlo, ktoré má GPS (je vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla). Musí viesť knihu jázd?

Nie, spoločnosť nie je povinná viesť knihu jázd. Jednotka systému satelitného sledovania prevádzky vozidiel (GPS) jednotlivé jazdy eviduje a zaznamenáva a zároveň sleduje aj spotrebu PHL. Táto evidencia potom slúži ako podklad na preukázanie toho, na aké cesty bolo vozidlo použité. Spoločnosť ani neprepočítava spotrebu PHL podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu, ale uplatní si výdavky na nákup PHL na základe dokladov o nákupe PHL – a to najviac do výšky vykázanej jednotkou systému satelitného sledovania prevádzky vozidla (GPS).

Podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), ktorý pri pracovných cestách (výkon činnosti v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva) používa na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, môže si vybrať niektorý z týchto spôsobov uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL:

1. výdavky do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach pri tomto daňovníkovi, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách [ § 19 ods. 2 písm. e) bod. 1 ZDP ] – preukázateľné,

2. paušálne výdavky do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: