dnes je 23.10.2021

Input:

Účtovanie u kupujúceho (§ 27 ods. 2) PUP

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.35.3.2 Účtovanie u kupujúceho (§ 27 ods. 2) PUP

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček


Kupovaný majetok podniku alebo jeho časti sa v účtovníctve kupujúceho účtuje na ťarchu príslušných účtov majetku a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov. Kúpna cena sa zaúčtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku.

Ku dňu účinnosti zmluvy kupujúci zápisnične preberie majetkové veci, práva a iné hodnoty tvoriace kupovaný podnik. Týmto dňom prechádza na kupujúceho vlastníctvo k týmto veciam s výnimkou nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo prechádza vkladom do katastra nehnuteľnosti. Dňom účinnosti zmluvy preberie kupujúci aj záväzky vzťahujúce sa ku kupovanému podniku. Jednotlivé zložky majetku a záväzkov zaeviduje do svojho účtovníctva. O prevzatých nehnuteľnostiach účtuje v zmysle § 2 ods. 2) PÚPP platných postupov účtovania ku dňu ich prevzatia, aj keď vklad od