Input:

Účtovanie nepeňažných vkladov

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.44.3 Účtovanie nepeňažných vkladov

Ing. Peter Horniaček

Spôsob účtovania nepeňažného vkladu v sústave podvojného účtovníctva upravuje ustanovenie § 27a PÚPP.

a) U vkladateľa, ktorým je obchodná spoločnosť, sa účtuje:

  • ako o cenných papieroch a podieloch, a to v okruhu finančného majetku na ťarchu účtu v účtovej skupine 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zaúčtovaním záväzku v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov.

V prípade vkladu podniku alebo časti podniku sa vyradia z účtovníctva jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na účet 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

V prípade vkladu jednotlivého majetku alebo súboru zložiek majetku sa z účtovníctva vyradí majetok v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na účet 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

b) U prijímateľa vkladu sa účtuje:

  • ako o základnom imaní a o rezervnom fonde, pokiaľ je povinnosť jeho tvorby pri vzniku spoločnosti so súvzťažným zaúčtovaním pohľadávky za upísané základné imanie.

V prípade vkladu podniku alebo časti podniku sa účtujú prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov na vecne príslušné účty v ocenení podľa § 27 ods. 2 ZoÚ zákona o účtovníctve; identifikovaný a spoľahlivo oceniteľný dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vkladateľa sa účtuje na príslušný účet dlhodobého nehmotného majetku.

V prípade vkladu jednotlivých zložiek majetku sa tieto účtujú na jednotlivé vecne príslušné účty majetku v uznanej hodnote vkladu.

V prípade vkladu podniku alebo časti podniku sa rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov tvoriacich podnik a hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka účtuje podľa charakteru ako goodwill alebo ako záporný goodwill na účet 015 – Goodwill.

Účtovanie nepeňažných vkladov do kapitálového fondu z príspevkov

Ministerstvo financií SR na zavedenie § 217a ObZ v novele Obchodného zákonníka reagovalo aj zmenou postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PÚPP”), ktorá bola publikovaná vo Finančnom spravodajcovi v roku 2017 ako príspevok č. 18. V PÚPP bolo upravené v § 27b účtovanie kapitálového fondu z príspevkov, vrátane účtovania jeho použitia (vrátenia, prerozdelenia). V ďalšom texte budeme pri výklade úpravy obsiahnutej v novele ZDP č. 264/2017 Z. z. vychádzať z úpravy účtovania obsiahnutej v novele PÚPP, ktorú v skratke uvádzame v nasledovnom prehľade:

Účtovanie u prijímateľa splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov MD D 
Pohľadávka z príspevku do KF (v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve pri nepeňažnom príspevku)  353  413  
Splatenie príspevku do KF (v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve )  02x, 211, 221  353  

Ak pôjde o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov, ktoré sa účtujú ako súčasť vkladu podniku alebo ako súčasť nepeňažného vkladu, ktorým nie je podnik, v účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu sa účtujú podľa § 27a PÚPP.

Účtovanie u vkladateľa splateného príspevku do KF z príspevkov MD D 
Záväzok z príspevku do KF (v hodnote uznanej v príslušnej zmluve) – na účte finančnej investície sa účtuje v závislosti od výšky vplyvu akcionára alebo spoločníka  06x  367  
Splatenie príspevku do KF (v hodnote uznanej v príslušnej zmluve)  367  02x  
Rozdiel pri nepeňažnom splatení príspevku medzi uznanou hodnotou majetku podľa príslušnej zmluvy a účtovnou hodnotou majetku:    
  • zisk

 
568  367  
  • strata

 
367  668   Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: