Input:

Spoločnosť v procese likvidácie

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19.3 Spoločnosť v procese likvidácie

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Dňom vstupu spoločnosti do likvidácie začína nové účtovné obdobie. Ku dňu vstupu do likvidácie zostaví likvidátor vstupnú súvahu – likvidačnú súvahu a spoločnosť otvorí účtovné knihy. Táto súvaha musí byť podložená inventarizáciou majetku a záväzkov, ktorá sa vykonala ku dňu vstupu do likvidácie. Uvedená povinnosť vyplýva účtovnej jednotke z ustanovenia § 16 ods. 7 ZoÚ. Do 31. 12. 2011 bola účtovným jednotkám uložená povinnosť otvoriť účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie v ustanovení § 16 ods. 1 PUP. Novelou zákona č. 547/2011 Z. z. sa táto povinnosť z ustanovenia § 16 ods. 1 ZoÚ vypustila a presunula sa do ustanovenia § 16 ods. 7 ZoÚ, čím sa stanovilo jedno účtovné obdobie počas likvidácie. Účtovná jednotka otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzatvorí účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.

V priebehu likvidácie účtuje spoločnosť účtovné operácie súvisiace s likvidáciou. Okrem bežných účtovných prípadov, ako je napr. prijatie platby za pohľadávky, účtuje spoločnosť aj špecifické účtovné operácie, ako je napr. predaj majetku spoločnosti, či zúčtovanie nákladov spojených s likvidáciou.

Celý proces likvidácie spoločnosti z pohľadu účtovníctva smeruje k tomu, že dochádza k postupnému vysporiadaniu aktív a pasív spoločnosti, čo v konečnom dôsledku pri uzatvorení účtovníctva spoločnosti znamená, že je suma aktív a suma pasív rovnajúca sa nule. Od dňa vstupu do likvidácie až do skončenia likvidácie pokračuje účtovná jednotka v účtovaní účtovných prípadov súvisiacich s procesom likvidácie. Okrem bežných prevádzkových účtovných prípadov sa budú účtovať špecifické účtovné operácie súvisiace s likvidáciou spoločnosti ako sú inkasá pohľadávok, úhrady záväzkov, predaj hmotného a nehmotného majetku, plnenie záväzkov súvisiacich s prepustením zamestnancov. Počas likvidácie sa musia zrušiť opravné položky k majetku, rezervy a účty časového rozlíšenia, ktoré neboli zrušené pri vstupe spoločnosti do likvidácie.

Účtovné obdobie po vstupe do likvidácie končí dňom skončenia likvidácie. V prípade, že účtovné obdobie neskončí do konca kalendárneho roka, končí prvé účtovné obdobie dňom 31. 12. kalendárneho roka, v ktorom vstúpila spoločnosť do likvidácie a účtovná jednotka vykoná riadnu účtovnú závierku. Táto riadna účtovná závierka sa zostavuje v súlade so zákonom o


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: