Input:

Sadzby minimálnych mzdových nárokov

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20.1 Sadzby minimálnych mzdových nárokov

Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Viera Mezeiová, JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Stupne náročnosti

Sadzby minimálnych mzdových nárokov:

 • sú ustanovené pre 6 stupňov náročnosti práce 6 úrovňami,

 • ich výška sa odvodí z aktuálnej výšky hodinovej minimálnej mzdy pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín alebo z aktuálnej mesačnej minimálnej mzdy, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

 • pomocou koeficientov minimálnej mzdy.

Koeficienty minimálnej mzdy sú ustanovené v rozpätí od 1,0 po 2,0 násobok minimálnej mzdy. Sadzby minimálnych mzdových nárokov, ustanovené v eurách mesačne a v eurách za hodinu, od 1. januára 2020 predstavujú:

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy Sadzba min. mzdového nároku v eurách za mesiac Sadzba v eurách za hodinu pri 40 hod. týždennom prac. čase 
1  1,0-nás. minimálnej mzdy  580  3, 3330  
2  1,2-nás. minimálnej mzdy  696  3,9996  
3  1,4-nás. minimálnej mzdy  812  4,6662  
4  1,6-nás. minimálnej mzdy  928  5,3328  
5  1,8-nás. minimálnej mzdy  1 044  5,9994  
6  2,0-nás. minimálnej mzdy  1 160  6,6660  

Prepočet minimálneho mzdového nároku v eurách na hodinu pri inom týždennom čase

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa hodinové sadzby minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia.


Strojný zámočník pracuje v dvojzmennej prevádzke v ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodiny. Zložitosť zamestnancom vykonávaných prác zodpovedá 3. stupňu náročnosti práce. Sadzba minimálneho mzdového nároku sa vypočíta:

3,3330 × 1,4 × 40/38,75 = 4,816722... €

Minimálny mzdový nárok strojného zámočníka po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta je 4,8167 €.

Doplatok do sadzby minimálneho mzdového nároku

Princíp zisťovania nároku na doplatok do sadzby minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu je rovnaký ako v prípade zisťovania doplatku do hodinovej minimálnej mzdy:

 • zamestnávateľ očistí mzdu zamestnanca za príslušný mesiac o vyplatené sumy mzdy a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas a mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok, za nočnú prácu, mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a aj o sumu mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,

 • u zamestnanca odmeňovaného inou ako mesačnou mzdou výslednú sumu vydelí počtom odpracovaných hodín (bez hodín neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku) znížených o hodiny práce nadčas,

 • mzdu tohto zamestnanca takto prepočítanú na hodinu porovná s príslušným minimálnym mzdovým nárokom, zodpovedajúcim ustanovenému týždennému pracovnému času.

Pokiaľ by mzda zamestnanca nedosiahla v kalendárnom mesiaci sumu hodinového minimálneho mzdového nároku odvodeného pomocou koeficientu z výšky minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok vo výške rozdielu medzi sumou minimálneho mzdového nároku pre stupeň náročnosti práce pracovného miesta a zisteným hodinovým podielom očistenej mzdy za všetky odpracované hodiny.


Zamestnanec nepretržitej prevádzky, ktorého pracovné miesto zodpovedá 3. stupňu náročnosti práce, odpracoval spolu 191 hodín, z toho 26 hodín v nadčase. Dosiahol celkom mzdu 596,40 € v nasledovných zložkách:

 • tarifná mzda za 165 hodín (bez mzdy za prácu nadčas) 445,50 €,

 • tarifná mzda za prácu nadčas 70,20 €,

 • mzdové zvýhodnenie za 26 hodín práce nadčas 22,75 €,

 • mzdové zvýhodnenie za 48 hodín nočnej práce 20,16 €,

 • príplatok za 40 hodín odpracovaných v sobotu alebo v nedeľu 12,00 €,

 • mesačná prémia 5 % tarifnej mzdy (z 515,70 eura) 25,79 €,

 • mesačná suma spolu: 596,40 – (70,20 + 22,75 + 20,16) = 483,29 €,

 • prepočet na hodinu: 483,29 : 165 = 2,92903... €/h.

Celková mzda na účely porovnania s príslušným minimálnym mzdovým nárokom sa zistí nasledovne:

Suma vyplatených príplatkov za prácu v sobotu alebo v nedeľu ani mesačnej prémie sa z celkovej mzdy zamestnanca neodpočítava a je súčasťou sumy zahŕňanej do mzdy zamestnanca na účely zistenia nároku na doplatok.

Nakoľko ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny, porovnávanou sadzbou bude suma 3,0210 € za hodinu (2,759 × 1,4 × 40/37,5 = 4,1201...). Zamestnávateľ musí doplatiť rozdiel medzi 4,1201 € a 2,92903… €, t. j. 1,19107… € za všetkých 191 odpracovaných hodín.

Doplatok do minimálneho mzdového nároku bude predstavovať 227,4944 €. Z praktického hľadiska nie je nevyhnutné vyjadrovanie sumy mzdy za hodinu na viac desatinných miest, ako je ustanovený počet desatinných miest pre sadzbu minimálneho mzdového nároku (4 desatinné miesta). Porovnávanou sumou v takom prípade bude suma 2,9290 € /h a doplácaný rozdiel 1,1911 € za každú hodinu, spolu 227,481 €. Doplatok po zaokrúhlení na najbližší eurocent bude 227,48 €.

Mesačný minimálny mzdový nárok

Mesačné minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou.

Odvodia sa pomocou koeficientov priamo z mesačnej minimálnej mzdy. Ak takýto zamestnanec:

- v mesiaci neodpracoval všetky pracovné dni alebo

- má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas (§ 49 ZP),

- prípadne ide o kombináciu oboch situácií.

Výška mesačného minimálneho mzdového nároku sa zníži v pomere medzi počtom zamestnancom odpracovaných hodín a mesačným fondom pracovného času.

Doplatok do sadzby mesačného minimálneho mzdového nároku

Princíp zisťovania nároku na doplatok je rovnaký ako v prípade zisťovania doplatku do hodinovej minimálnej mzdy: zamestnávateľ u týchto zamestnancov:

 • vypočíta mesačnú sadzbu minimálneho mzdového nároku podľa podielu odpracovaných hodín z mesačného fondu pracovného času,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: