dnes je 23.10.2021

Input:

Pracovný odev a obuv

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6 Pracovný odev a obuv

Ing. Ján Mintál, Ing. Viera Mezeiová

Z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavkov sa v praxi v princípe možno stretnúť s dvoma pohľadmi na používanie pracovného oblečenia a obuvi, a to ako:

  • osobné ochranné prostriedky alebo ako

  • reprezentačný prvok, ktorého poslaním je spravidla deklarovať postavenie pracovníka.

Povinnosť poskytovať zamestnancom pracovný odev, resp. obuv z iného dôvodu ako z titulu ochrany práce (napr. reprezentačný alebo propagačný aspekt, tradícia a pod.), ako jednotného pracovného ošatenia v pracovnom procese, ako súčasť vonkajších prejavov zamestnancov, ako aj ustanovenie okruhu profesií, v ktorých je nosenie jednotného pracovného ošatenia súčasťou pracovných povinností zamestnancov, môže zamestnávateľ určiť vo vnútropodnikovej smernici, alebo takáto povinnosť môže vyplývať zo všeobecne záväzného predpisu alebo smernice schválenej príslušným rezortom