dnes je 28.10.2021

Input:

Pôžičky poskytnuté spoločníkom svojej spoločnosti s. r. o.

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.43.4 Pôžičky poskytnuté spoločníkom svojej spoločnosti s. r. o.

Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

a) Pôžička spoločníka poskytnutá spoločnosti

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. n. p. (Obch. z.) s účinnosťou od roku 2016 zaviedla v § 67a pojem „spoločnosť v kríze“ – keď je spoločnosť v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Ďalšie ustanovenia upravujú zákaz vrátenia plnenia nahradzujúce vlastné zdroje. Ak sa spoločnosť ocitne v kríze, definovanej podľa ustanovení Obch. z., budú pre ňu platiť zvláštne pravidlá.

Plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje sú úvery a pôžičky od vymedzeného okruhu osôb. Uvedené sa vzťahuje aj na také plnenia, ktoré boli spoločnosti poskytnuté pred krízou, avšak ich splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie, ktoré spoločnosti poskytne:

a)