Input:

Pôžičky poskytnuté spoločníkom svojej spoločnosti s. r. o.

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.43.4 Pôžičky poskytnuté spoločníkom svojej spoločnosti s. r. o.

Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

a) Pôžička spoločníka poskytnutá spoločnosti

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. n. p. (Obch. z.) s účinnosťou od roku 2016 zaviedla v § 67a pojem „spoločnosť v kríze“ – keď je spoločnosť v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Ďalšie ustanovenia upravujú zákaz vrátenia plnenia nahradzujúce vlastné zdroje. Ak sa spoločnosť ocitne v kríze, definovanej podľa ustanovení Obch. z., budú pre ňu platiť zvláštne pravidlá.

Plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje sú úvery a pôžičky od vymedzeného okruhu osôb. Uvedené sa vzťahuje aj na také plnenia, ktoré boli spoločnosti poskytnuté pred krízou, avšak ich splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie, ktoré spoločnosti poskytne:

a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,

b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti, alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom 5 %,

c) tichý spoločník,

d) osoba blízka osobám podľa písm. a), b) alebo c),

e) osoba konajúca na účet osôb podľa písm. a), b) alebo c).

Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, platí pre spoločnosť zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje vrátane ich príslušenstva (úrokov) a zmluvných pokút (§ 67f Obch. z.). Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by spoločnosť už v kríze nebola, ale v dôsledku vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje by sa opäť do krízy dostala.

Podľa znenia § 121 ods. 2 Obch. z. spoločník alebo osoba vo vyššie uvedených písmenách a) až e) môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktorému hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako v hotovosti. T. j., ak chce spoločník poskytnúť spoločnosti pôžičku, musí tak vykonať len tzv. „cez banku”.

b) Posudzovanie úrokov, ak spoločník poskytne spoločnosti s. r. o. pôžičku

V tomto prípade musíme mať na zreteli § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), ktorý posudzuje výšku úrokov z pôžičky v prípade závislých osôb. Ak sa dohodnuté ceny medzi personálne a majetkovo prepojenými osobami líšia od cien, ktoré by boli dohodnuté medzi osobami nezávislými v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom táto odchýlka by znížila základ dane, musí byť veľmi uspokojivo zdokumentovaná, aby sa zabránilo úprave základu dane z príjmov zo strany správcu dane príslušnej spoločnosti o zistený rozdiel.


Fyzická osoba poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom a konateľom, bezúročnú pôžičku. Vzťahuje sa na spoločníka povinnosť úpravy základu dane o úrok z pôžičky vo výške úroku obvyklého na trhu, ktorý poskytujú banky?

Nie, nakoľko úroky z poskytnutej pôžičky predstavujú príjem z kapitálového majetku fyzickej osoby, pri ktorom sa nevykazuje základ dane podľa § 17 až 29 ZDP.

c) Pôžička poskytnutá spoločníkovi svojou spoločnosťou

Pôžičku spoločníkovi možno poskytnúť aj ako bezúročnú. Spoločník je podľa § 5 ZDP zamestnancom, nehľadiac na to, či je povinný poslúchať príkazy a pokyny inej osoby. Pre spoločníka je teda odpustený úrok nepeňažným príjmom, ktorý sa vo všeobecnosti nezdaňuje, ale § 3 ods. 2 písm. a) obsahuje výnimku –


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: