Input:

Poskytnutie zálohy, prijatie zálohy

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.1 Poskytnutie zálohy, prijatie zálohy

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre režim DPH pri platbe vopred pred dodaním tovaru alebo služby sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú v nasledujúcich ustanoveniach, ktoré určujú:

  • § 13 miesto dodania tovaru,

  • § 15 a § 16 miesto dodania služby,

  • § 19 vznik daňovej povinnosti,

  • § 69 ods. 1 až 4 osoby povinné platiť daň,

  • § 71 ods.1 vyhotovenia faktúry.

Konkrétne vysvetlenia

Ak zdaniteľná osoba prijme službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu v prípadoch, ak miesto dodania služby je na Slovensku, daňová povinnosť sa prenáša na zdaniteľnú osobu, ktorá službu prijíma (§ 69 ods. 2 a 3). Ide o prípady tzv. reversecharge, resp. o samozdanenie. Zdaniteľná osoba, ktorá službu prijala, je povinná platiť DPH do štátneho rozpočtu, čo urobí prostredníctvom podania daňového priznania. Daňová povinnosť v týchto prípadoch vzniká aj osobám, ktoré nie sú registrované za platiteľa dane.

Povinnosť registrácie § 7a

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná za platiteľa dane, pred poskytnutím alebo prijatím služby do/z iného členského štátu, pri ktorej sa miesto dodania určuje podľa § 15 ods. 1 zákona, sa musí registrovať pre DPH u svojho správcu dane. Tento podnikateľ naďalej nebude platiteľ DPH, bude len registrovaný pre DPH. Registrovať sa nemusí v prípade, ak je už registrovaný podľa § 7 zákona.

Poskytnutie zálohy

Ak je pred dodaním služby uhradená platba zahraničnej osobe, vzniká daňová povinnosť tej osobe, ktorá platbu poskytla, a to dňom prijatia platby u dodávateľa. Ak túto skutočnosť nie je možné zistiť, je možné určiť za deň daňovej povinnosť deň úhrady. Vyplýva to z ustanovenia § 19 ods. 4zákona - ak je zaplatené skôr ako je služba dodaná (ukončená), daňová povinnosť z prijatej platby vzniká dňom zaplatenia.

Záloha a zmena sadzby dane

Ak v dôsledku novely zákona nastane zmena sadzby dane (spravidla od 1. januára), a ak bola v predchádzajúcom roku zaplatená záloha na plnenie, na zostávajúcu časť plnenia (doplatok ceny) sa uplatní tá sadzba dane, ktorá je platná v čase pri ukončení dodania. Vyplýva to z ustanovenia § 27 ods. 3zákona – pri každej zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Od 1. januára 2011 zdaniteľná osoba, ktorá prijala službu alebo tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou, ktorú jej dodala zahraničná osoba, ak je miesto dodania v tuzemsku - musí tieto prijaté plnenia „samozdaniť” aj v prípade, ak je zahraničná osoba registrovaná za platiteľa dane na Slovensku. Takto nepostupuje len v prípade, ak zahraničná osoba, registrovaná v tuzemsku, má v tuzemsku prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na dodaní služby alebo tovaru s inštaláciou alebo montážou. Je to zmena oproti postupu, ktorý platil do 31. 12. 2009 – v dôsledku novelizácie ustanovenia § 69 ods. 2 zákona.

Prijatie zálohy

Ak pred skutočným dodaním služby pre zahraničnú osobu prijme tuzemský platiteľ dane platbu (zálohu) od zahraničnej osoby, taktiež vzniká daňová povinnosť prijatím platby, ale len v prípadoch, ak je miesto dodania v tuzemsku a ak služba nie je oslobodená od dane. Ak je miesto dodania služby mimo tuzemska, z prijatej platby nevzniká v tuzemsku daňová povinnosť.

Poskytnutie zálohy na tovar s montážou

Ak pred skutočným dodaním tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktorý dodáva zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, poskytne tuzemská zdaniteľná osoba (podnikateľ) zálohu (platbu) - vzniká daňová povinnosť u príjemcu plnenia. Vždy ide len o prípady, ak je miesto dodania v tuzemsku. Vtedy sa daňová povinnosť, tzv. samozdanenie podľa § 69 ods. 2 prenáša na odberateľa. Hoci túto platbu prijíma dodávateľ, daňová povinnosť vzniká u odberateľa, t.j. tuzemskému podnikateľovi.

Záloha na tovar

Ak dodávateľ, platiteľ dane, prijme platbu pred dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu (intrakomunitárne dodanie tovaru) od platiteľa dane, identifikovaného pre daň v inom členskom štáte, nevzniká tuzemskému platiteľovi DPH prijatím preddavku daňová povinnosť. Pre určenie daňovej povinnosti pri itrakomunitárnom dodaní tovaru platia osobitné pravidlá (§ 19 ods. 8 zákona o DPH).

Daňová povinnosť nevzniká ani pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ak nadobúdateľ zaplatí za tovar pred jeho nadobudnutím. Daňová povinnosť je osobitne určená v ustanoveniach § 20 zákona o DPH.

Ak je zaplatená (poskytnutá) záloha na intrakomunitárne dodanie alebo nadobudnutie tovaru pred jeho skutočným dodaním, daňová povinnosť nevzniká zaplatením zálohy, nakoľko daňová povinnosť je upravená v špecifických ustanoveniach zákona.

Dokladovanie

Dokladom pre účtovanie pri poskytnutí preddavku je faktúra, ktorú je platiteľ dane po prijatí preddavku povinný vystaviť pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku podľa § 71 zákona.

Pre „samozdanenie” DPH pri prijatí služby alebo tovaru s inštaláciou je dokladom pre účtovanie faktúra, vystavená zahraničným dodávateľom po prijatí preddavku. Ak zahraničný dodávateľ nevystaví faktúru, dokladom pre účtovanie samozdanenia je interný doklad. Deň vzniku daňovej povinnosti je možné určiť na základe bankového výpisu o vykonanej úhrade.

Č.   Text účtovného prípadu   MD   D   
1.   Poskytnutie (úhrada) zálohy na dodanie služby, tovaru s inštaláciou alebo montážou zo zahraničia, s miestom dodania v tuzemsku   314   221   
2.   Zaúčtovanie DPH pri samozdanení         
3.   Prijatie zálohy na služby dodané do zahraničia, s miestom dodania v inom členskom štáte   221   324   
4.   Prijatie zálohy na intrakomunitárne dodanie tovaru   221   324   
5.   Poskytnutie zálohy na intrakomunitárne nadobudnutie tovaru   314   221   


1. Poskytnutie zálohy na dodanie služby zo zahraničia

Spoločnosť ABC si objednala od podnikateľa z Poľska rekonštrukciu strechy na budove v Bratislave za celkovú sumu 198 000 PLN. Poľský podnikateľ nemá na Slovensku prevádzku. V zmysle uzatvorenej zmluvy, spoločnosť ABC pred začatím služby uhradila 15. decembra 2017 zálohu vo výške 100 000 PLN. Podnikateľ z Poľska dokončil objednanú službu podľa zmluvy dňa 15. mája 2018. Faktúru na 198 000 PLN, z ktorej odpočítal prijatú zálohu, vystavil dňa 20. mája 2018.

Kedy vzniká pre spoločnosť ABC daňová povinnosť z prijatej služby?

Riešenie

Miesto dodania pri poskytnutí služby, ktorá má charakter prác na nehnuteľnom majetku je to miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v tomto prípade Slovensko. Daňová povinnosť sa prenáša na príjemcu služby - spoločnosť ABC aj v prípade, ak by bol poľský podnikateľ registrovaný pre daň na Slovensku.

Spoločnosť ABC zaplatila zálohu pred skutočným dodaním služby, preto jej vzniká daňová povinnosť v 2 okamihoch:

  • v deň, v ktorý zaplatila zálohu, t.j. 15. decembra 2017 (ak vie zistiť, v ktorý deň platbu dodávateľ prijal, tak je to deň prijatia platby) prepočíta úhradu 100 000 PLN na eurá. Prepočet na eurá sa vykoná referenčným výmenným kurzom, ktorý bol určený a vyhlásený v kurzovom lístku ECB v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti, t.j. 14. decembra 2017. Pri výpočte dane použije sadzbu dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti, t.j. pri úhrade v roku 2017 vo výške 20%.

  • po ukončení služby jej vzniká daňová povinnosť zo zostávajúcej časti dohodnutej ceny za poskytnutú službu, a to dňom ukončenia služby 15. mája 2018. Po prepočte PLN kurzom zo dňa 14. mája 2018 zistí základ dane pre výpočet DPH v eurách, pričom len na zostávajúcu časť úhrady použije sadzbu dane platnú v roku 2018 vo výške 20%.


2. Prijatie zálohy na služby dodané do zahraničia

Spoločnosť TAX, platiteľ dane, vykonávala poradenské služby pre spoločnosť AB, ktorá má sídlo v Maďarskej republike. Podľa zmluvy pri začatí služby prijala dňa 15. januára 2018 preddavok vo výške 50% dohodnutej ceny, t.j. 5 000 USD. Poradenská služba bola ukončená 30. marca 2018, faktúru za poskytnutú službu vyhotovila 4. apríla 2018.

Vzniká spoločnosti TAX daňová povinnosť aj z prijatej prvej platby?

Riešenie

Ak platiteľ dane poskytuje službu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: