Input:

Pohonné látky

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.1 Pohonné látky

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sú výdavky na spotrebované pohonné látky daňovým výdavkom, ktorý možno uplatniť len v zákonom ustanovenom rozsahu a za zákonom ustanovených podmienok. Výdavky na spotrebované PHL musia byť:

  • preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

  • zaúčtované v účtovníctve daňovníka.

Okrem tejto všeobecnej podmienky platí, že výdavky na spotrebované PHL sa zahrnú do daňových výdavkov:

  • podľa cien platných v čase ich nákupu a prepočítané podľa spotreby v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii.

V prípadoch, ak sa spotreba PHL neuvádza v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii, alebo ak sa uvedená spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou, je potrebné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (pri tomto uplatňovaní daňových výdavkov/nákladov na PHL sa vychádza z počtu najazdených evidovaných kilometrov, a teda je potrebné viesť knihu jázd z ceny PHL v čase nákupu a zo spotreby PHL na 100 km, uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii motorového vozidla) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok.

Ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, sa vychádza z preukázateľnej spotreby, ktorou môže byť aj spotreba preukázaná vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok. To znamená, že sa dá vychádzať z internej smernice daňovníka, ktorá musí byť stanovená tak, aby súčasne preukázateľne zodpovedala prevádzkovým parametrom motorového vozidla a skutočným prevádzkovým podmienkam, za ktorých bolo vozidlo prevádzkované.

Pri tomto spôsobe zisťovania skutočnej spotreby PHL je daňovník povinný na účely správneho určenia výšky daňového výdavku spotreby PHL sledovať skutočnú spotrebu PHL a viesť osobitné záznamy spotreby PHL v prepočte na 100 km jazdy alebo 1 hodinu prevádzky uvedených motorových vozidiel. Záznamy spotreby PHL musí daňovník viesť tak, aby boli súhrnne spracované za vykazované zdaňovacie obdobie.

Zákonom č. 60/2009 Z. z., ktorý novelizoval ZDP s účinnosťou od 1. 3. 2009, sa spôsob uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné hmoty rozšíril o dva nové spôsoby:

  • podľa dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (tento spôsob sa môže použiť pri vozidlách, ktoré sú vybavené prístrojom na satelitné sledovanie, ale len vtedy, ak tento prístroj je schopný sledovať okrem jázd aj spotrebu PHL – v tomto prípade sa neprepočítava spotreba PHL podľa technického preukazu alebo osvedčenia) alebo

  • forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne (nie je povinnosť vedenia evidencie jázd, ale povinnosť preukázať stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia, preukázať doklady o celkovom objeme nakúpených PHL, pričom sa prihliada na primeranosť spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla).

Ak spotreba PHL po prepočte podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v inom preukázateľnom doklade je vyššia ako skutočná spotreba vozidla (nadspotreba) a táto nadspotreba nie je preukázaná autorizovanou osobou, nie je možné časť spotrebovaných PHL prekračujúcu prepočítanú spotrebu uznať za daňový výdavok.

Náklady na spotrebované pohonné látky sa účtujú na nákladovom účte 501 – Spotreba materiálu a vstupujú do výsledku hospodárenia pred zdanením.

Pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane sa prostredníctvom pripočítateľnej položky upraví zaúčtovaná výška nákladov o sumu prislúchajúcu nadspotrebe, príp. využívaniu na iné než podnikateľské potreby daňovníka.

Účtovný prípad  MD D 
Spotrebované pohonné látky  501, 343  321, 211  


Zvýšená spotreba PHL v zimnom období a pri používaní prívesného vozíka

Existuje predpis, ktorý by riešil zvýšenú spotrebu PHL pri motorových vozidlách v zimnom období a pri používaní prívesného vozíka? Je možné tieto zvýšené náklady účtovať ako daňovo uznané náklady? Ako ich obhájiť pred správcom dane?

V súčasnosti správca dane nemôže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob uplatňovania výdavkov za spotrebované PHL. Daňovník musí aj vyššiu spotrebu PHL preukázať správcovi dane údajmi zaznamenanými v technickom preukaze vozidla.

Ak preukázateľne vznikajú vyššie výdavky spojené so spotrebou PHL, ako je uvedené v technickom preukaze, je možné postupovať tak, že daňovník požiada niektorú autorizovanú organizáciu, ktorej Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR udelilo príslušné oprávnenie na kontrolu spotreby PHL, o prekontrolovanie spotreby PHL príslušného vozidla.

Na základe takto vydaného osvedčenia a žiadosti vykoná dopravný inšpektorát zmenu v technickom preukaze motorového vozidla. V takomto prípade by potom správca dane mal povoliť uplatnenie preukázateľne vyššej spotreby PHL, ako bolo pôvodne zapísané v technickom preukaze.


Ak zamestnávateľ poskytuje svoje motorové vozidlo (v prípade FO vozidlo zaradené do obchodného majetku) zamestnancovi aj na súkromné účely, z používania tohto vozidla plynie zamestnancovi nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Zamestnanec vedie evidenciu súkromných a služobných kilometrov. Spotrebované PHL na služobné cesty si uplatňuje zamestnávateľ


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: