Input:

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas pandémie

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.65 Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas pandémie

Ing. Peter Horniaček

V rámci prijímania mimoriadnych opatrení na zmiernenie dopadov pandémie boli prijaté aj opatrenia dotýkajúce sa platenia preddavkov na daň z príjmov. Úpravy v platení preddavkov sú však uvedené vo viacerých právnych predpisoch a je potrebné vychádzať z ich vzájomnej previazanosti. Posledným právnym predpisom, ktorý modifikuje platenie preddavkov na daň z príjmov splatných počas obdobia pandémie je nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je počas pandémie upravené v:

1. § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP”), pričom:

 • až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, daňovník platí preddavky na daň z príjmov na základe dane vypočítanej za rok 2018, pričom

 • pre obdobie pandémie je v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.”) špeciálne stanovená lehota na podanie daňového priznania za rok 2019, a tou je kalendárny mesiac nasledujúci po skončení pandémie.

Podľa § 42 ods. 10 ZDP o platenie preddavkov na daň inak môže daňovník požiadať správcu dane, ak ide o ich platenie na základe:

 • výšky predpokladanej dane alebo

 • výšky preddavkov vyplývajúcej z podaného daňového priznania (ďalej len „DP”) za rok 2018 a súčasne,

 • ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie DP budú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa DP za rok 2019 (po skončení pandémie), kedy je daňovník povinný zaplatiť vzniknutý rozdiel na preddavkoch v lehote do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP (po skončení pandémie).

2. § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., na základe ktorého sa špecificky len pre obdobie pandémie umožňuje neplatenie preddavkov na daň pri poklese tržieb o najmenej 40 %, počnúc mesiacom máj, ak daňovník zaznamenal takýto pokles za predchádzajúci mesiac/štvrťrok.

Toto opatrenie sa prvýkrát uplatní za mesiac máj za predpokladu, že tržby v apríli 2020 budú v porovnaní s tržbami za apríl 2019 nižšie najmenej o 40 %, táto možnosť sa uplatňuje zo strany daňovníka:

 • na základe oznámenia podaného správcovi dane (čestným prehlásením) o poklese tržieb za apríl 2020 v porovnaní s aprílom 2019,

 • oznámenie sa podáva správcovi dane 15 dní pred splatnosťou preddavkov za máj, pričom zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť,

 • pri takomto poklese tržieb, podľa dôvodovej správy dochádza k tzv. „vypnutiu” preddavkov na daň, a to až do lehoty na podanie DP za r. 2020, t. j. preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené, sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Zámerom je upraviť platenie preddavkov na daň u tých spoločností (FO aj PO), ktorým tržby poklesnú o viac ako 40 %, bez povinnosti žiadať správcu dane o rozhodnutie na zníženie preddavkov alebo neplatenie preddavkov,

 • tento postup môže uplatniť aj daňovník, ktorý má rozhodnutím správcu dane určené platenie preddavkov inak,

 • ak je pokles tržieb nižší ako 40 %, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, preddavky na daň sa môžu znížiť len rozhodnutím správcu dane.


Spoločnosť podala daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. marca 2020, vypočítaná daňová povinnosť je 1 800 000 €, z čoho vyplýva povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 150 000 €.

Podľa platného ZDP spoločnosť do lehoty na podanie DP za rok 2019 (kalendárny mesiac nasledujúci po skončení pandémie) platí mesačné preddavky vo výške 100 000 € na základe DP podaného za rok 2018.

A) Preddavky v akej výške je spoločnosť povinná platiť na základe aktuálnej situácie?

B) Aký bude vplyv poklesu tržieb min. o 30 % na platenie preddavkov na daň?

Riešenie:

A) Preddavky na daň v roku 2020

Do lehoty na podanie DP za rok 2019 (kalendárny mesiac nasledujúci po skončení pandémie), je spoločnosť povinná platiť na základe daňovej povinnosti vykázanej podľa DP za rok 2018.

Upozornenie: Od 1. 1. 2020 dochádza k zmene pri výpočte predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na daň na r. 1110 DP, pričom nie je možné túto znížiť o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a daň vybranú zrážkou podľa § 43 ZDP.

Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania špeciálne stanovenej pre obdobie pandémie, je spoločnosť povinná doplatiť rozdiel na preddavkoch na daň, t. j. za každý mesiac od januára až do uplynutia lehoty na podanie DP za rok 2019, doplatiť sumu vo výške 50 000 €/mesiac.

Napríklad obdobie pandémie skončí v júli 2020; lehota na podanie daňového priznania uplynie 31. augusta 2020 a do 30. septembra 2020 je spoločnosť povinná vysporiadať nedoplatok na preddavkoch. T. j. za september zaplatí preddavok vo výške 150 000 € a súčasne doplatí rozdiel na preddavkoch za mesiace január až august, t. j. 50 000 € x 8 mesiacov = 400 000 €.

B) Preddavky na daň pri poklese tržieb o menej ako 40 %

Správca dane môže podľa § 42 ods. 10 ZDP určiť platenie preddavkov inak, čo je však plne v kompetencii správcu dane, a na platenie preddavkov inak nevzniká daňovníkovi právny nárok. Podľa informácií uvedených na stránke FR SR sa zvyčajne upravuje a povoľuje platenie preddavkov inak na obdobie 3 mesiacov, zvyčajne na obdobie do budúcnosti, nie spätne. Aj napriek skutočnosti, že FR SR prezentovalo prísľub, že bude ústretovo pristupovať k riešeniu problémov daňovníkov, je potrebné problém riešiť okamžite pri vzniku a nespoliehať sa na uplynutie doby pandémie na podanie daňového priznania, pretože v tom čase môže správca dane zaujať stanovisko, že „úprava platenia preddavkov na daň na základe rozhodnutia správcu dane” sa vzťahuje len na tie preddavky na daň, pri ktorých neuplynula lehota splatnosti.

V týchto prípadoch je vhodné a odporúča sa:

 • žiadosť podať ihneď pri vzniku problému,

 • žiadať platenie preddavkov na daň inak na celé obdobie roku 2020,

 • v prípade nevyhovenia žiadosti na celý rok 2020 podávať vždy po uplynutí 3 mesiacov, t. j. po uplynutí platnosti rozhodnutia o platení preddavkov inak,

 • požadovať, aby rozhodnutie o platenie preddavkov inak obsahovalo klauzulu, že správcom dane stanovené preddavky inak sa po skončení pandémie neupravujú na základe údajov vyplývajúcich z podaného daňového priznania za rok 2019, tak ako to umožňuje § 42 ods. 9 ZDP.


Obsah žiadosti o určenie preddavkov inak

Aké dokumenty by mala obsahovať žiadosť o určenie preddavkov inak?

Riešenie:

K žiadosti o určenie preddavkov inak predloží daňovník finančnú analýzu, dôvody pre ktoré žiada určenie preddavkov inak. Ak daňovník vedie účtovníctvo, súčasťou


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: