Input:

Opravy a údržba

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.3 Opravy a údržba

Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) špeciálne neupravuje náklady na opravy a údržbu. Preto je pri posudzovaní daňovej uplatniteľnosti potrebné vychádzať z § 2 písm. i) ZDP, § 29 ZDP a z postupov účtovníctva pre podnikateľov.

Opravou sa rozumie súbor takých činností, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. (Oprava, servis alebo zriedkavo reparácia je odstránenie chýb, nedostatkov, uvedenie do správneho, pôvodného stavu, obnovenie niečoho poškodeného.)

Údržbou sa rozumie súbor takých činností, ktorými sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby (§ 35 ods. 2 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov).

Ak teda daňovník vynakladá náklady na tieto činnosti v súvislosti s automobilom používaným výlučne na svoje podnikateľské potreby (za účelom dosahovania, zabezpečovania a udržania príjmov), budú tieto náklady považované za daňové výdavky.

Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou

Technické zhodnotenie (§ 29 ods. 2 ZDP) predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov majetku, jeho účelu a použitia, rozšírenie príslušenstva. (Pri rozlišovaní technického zhodnotenia od opráv pri nehnuteľnostiach je potrebné vychádzať z ustanovení stavebného zákona, ktorými sa vymedzujú udržiavacie práce, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie.)

Opravami sa podľa § 35 ods. 2 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedením do prevádzkyschopného stavu je vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia.

Náklady na opravy a údržbu sa účtujú na nákladovom účte 511 – Opravy a udržiavanie a vstupujú do výsledku hospodárenia pred zdanením.

Účtovný prípad  MD D 
Opravy a údržba automobilu  511, 343  321  


Náklady na výmenu čelného skla

Na automobile sa poškodilo čelné sklo. Jeho výmena stála 796,65 € bez DPH. Spoločnosť dostala od poisťovne náhradu škody po odpočítaní spoluúčasti vo výške 723,63 €. Je možné výdavok na opravu zahrnúť v plnej výške do daňových výdavkov?

Opravou motorového vozidla je napr. výmena poškodenej alebo opotrebovanej časti automobilu bez zmeny technických parametrov (karoséria, sklo, svetlá). Výmena čelného skla predstavuje náklady na opravu automobilu. Z účtovného a daňového hľadiska nejde o škodu. Náklady na výmenu čelného skla sa zaúčtujú na účte 511. Za predpokladu splnenia podmienok § 2 písm. i) ZDP (t. j. za predpokladu, že automobil je používaný na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov) sú v plnom rozsahu daňovým výdavkom.

Zároveň je príjem náhrady škody od poisťovne zdaniteľným príjmom, ktorý spoločnosť zaúčtuje na účet 648.

S účinnosťou od 1. 1. 2015 je v ustanovení § 19 ods. 2 písm. t) ZDP zavedená možnosť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: