dnes je 23.10.2021

Input:

Oceňovanie cenných papierov a podielov

19.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Oceňovanie cenných papierov a podielov

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

V účtovníctve sa CP a podiely oceňujú:

  • k okamihu ich nadobudnutia,

  • ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

A. OCENENIE CENNÝCH PAPIEROV A PODIELOV V OKAMIHU ICH NADOBUDNUTIA

Podľa § 25 ZoÚ sa CP a podiely oceňujú v čase ich nadobudnutia obstarávacími cenami (vrátane emisného ážia). Nadobúdacia cena pre účely účtovníctva pozostáva:

  • z ceny, za ktorú boli CP a podiely nadobudnuté,

  • z nákladov, ktoré súvisia s nadobudnutím CP a podielov, ako sú poplatky a provízie burze, resp. inému verejnému trhu, odmeny maklérom, právnikom, poradcom, odborným firmám, znalecké posudky a audity a pod.

Súčasťou nadobúdacej ceny je aj opcia, na základe ktorej boli CP získané.

Do nadobúdacej ceny sa nezahŕňajú výdavky spojené s financovaním nákupu, ako sú napr. úroky z úveru na nákup CP, náklady na uloženie