Input:

Nezmluvné pokuty a nové pravidlá pri zmluvných pokutách

16.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.33.5 Nezmluvné pokuty a nové pravidlá pri zmluvných pokutách

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Medzi podnikateľskými subjektmi môžu vzniknúť aj záväzky z dôvodov, ktoré nepredpokladali a nedohodli si ich písomne v zmluve, alebo záväzky z dôvodu porušenia iných predpisov. Takáto forma tzv. nezmluvnej pokuty je obyčajne vždy predmetom sporu a zvyčajne o tom rozhoduje súd na návrh jednej zo zmluvných strán, pokiaľ sa nedohodnú.

Nezmluvná pokuta je nedaňový výdavok u dlžníka v súlade s § 21 ods. 2 písm. a) ZDP. V tomto prípade sa vôbec neposudzuje pravidlo, či je pokuta zaplatená alebo nezaplatená.

Obdobným spôsobom sa posudzuje aj pokuta vymeraná štátnym orgánom, verejnoprávnou inštitúciou, zdravotnou poisťovňou, Sociálnou poisťovňou.

Záväzok z titulu nezmluvnej pokuty zaúčtuje účtovná jednotka na základe prijatého dokladu na ťarchu účtu 545 a v prospech účtu záväzkov 321.

Výnos z titulu nezmluvnej pokuty zaúčtuje účtovná jednotka na základe dokladu v prospech účtu 645 a na ťarchu účtu pohľadávok 311.

Záväzky z titulu pokút uložených štátom, verejnoprávnymi inštitúciami, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a pod. zaúčtuje účtovná jednotka na základe prijatého dokladu na ťarchu účtu 545 a v prospech účtu záväzkov 321, resp. 345, 336.

Pravidlá pri zmluvných pokutách účinné od roku 2015 do konca roka 2019

Novou úpravou v § 17 ods. 19 ZDP prichádza oproti stavu do 31. 12. 2014 k zmene aj pri posudzovaní zmluvnej pokuty za daňový výdavok. V súlade s § 17 ods. 19 a 21ods. 2 písm. a) ZDP boli zmluvné pokuty, paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka daňovým výdavkom až po zaplatení. Recipročne na strane veriteľa platilo, že tieto zaúčtované výnosy boli zdaniteľným príjmom až po prijatí úhrady. Zmena, ktorá v tejto oblasti nastala od 1. 1. 2015 je, že na strane dlžníka sú vždy (bez ohľadu na prípadnú úhradu) nedaňovým výdavkom:

  • paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok,

  • zmluvné pokuty,

  • poplatky z omeškania a

  • úroky z omeškania.

Zmena nastala i na strane veriteľa, u ktorého sú tieto zaúčtované výnosy sankčného charakteru zdaniteľným príjmom v okamihu ich zaúčtovania (opäť bez ohľadu prijatia ich úhrady).


UPOZORNENIE:

Ak ide o paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania alebo úroky z omeškania, ktoré boli zaúčtované do nákladov u dlžníka, resp. do výnosov u veriteľa ešte v čase do 31. 12. 2014, pri ich zahrnovaní do základu dane sa postupuje podľa § 17 ods. 19 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2014. Napr. zmluvná pokuta zaúčtovaná v roku 2014 u dlžníka do nákladov, resp. u veriteľa do výnosov a do konca roka 2014 nezaplatená:

  • v roku 2014 u dlžníka zvyšuje základ dane a základ dane zníži v zdaňovacom období zaplatenia,

  • v roku 2014 u veriteľa znižuje základ dane a základ dane zvýši v zdaňovacom období prijatia úhrady.

Nezmluvné pokuty a DPH

Pri pokutách, bez ohľadu na to, či sú klasifikované ako zmluvné alebo nezmluvné pokuty, nedochádza k zdaniteľnému obchodu (dodanie tovaru alebo služby) a z toho dôvodu pokuta nie je predmetom dane.


Oprava kancelárskych priestorov – nesplnenie termínu zo strany dodávateľa v prípade zmluvne nedohodnutých sankcií

Medzi obchodnými partnermi bola uzatvorená zmluva o oprave kancelárskych priestorov. Zmluvní partneri dohodli cenu prác a termín prác. Ostatné náležitosti neboli zmluvne dohodnuté. Spoločnosti – odberateľovi vznikla škoda v dôsledku toho, že pri výkone stavebných prác súvisiacich s opravou dodávateľ zanedbal povinnosti tým, že nesplnil záväzok v stanovenom termíne. Spoločnosť nemohla z tohto dôvodu využívať kancelárske priestory a bola nútená si tieto priestory na určitú dobu prenajať. Za prenájom zaplatila sumu 1 000 €. Uvedenú čiastku si nárokovala od dodávateľa. Dodávateľ akceptoval požiadavku odberateľa a uvedenú sumu na základe faktúry zaplatil odberateľovi. Aký je postup u odberateľa a dodávateľa?

Zmluvní partneri nemali medzi sebou dohodnuté sankcie. Dodávateľ zaúčtuje na základe dokladu od odberateľa sumu 3 319,39 € ako sankciu – nezmluvnú pokutu na účet 545. Uvedené výdaje nespĺňajú podmienky § 21 ods. 2písm. a) ZDP. Bez ohľadu na skutočnosť, či táto je alebo nie je zmluvnou pokutou (sankciou), nepovažuje sa za daňový výdavok a z tohto dôvodu je potrebné vykonať úpravu základu dane.

Odberateľ fakturoval vzniknutú sankciu vo výške 1 000 € z titulu nároku na náhradu škody z dôvodu vzniknutých nákladov na prenájom priestorov. Bez ohľadu na skutočnosť, či mu uvedenú sankciu dodávateľ prác uhradí alebo neuhradí, predmetná čiastka vstupuje do základu dane.

Pokuta vymeraná daňovým úradom

Daňový úrad na základe vykonanej kontroly vymeral pokutu účtovnej jednotke za nezabezpečenie evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou vo výške 3 300 €.

Daňový subjekt zaúčtuje na základe prijatého výmeru uloženú pokutu v sume 3 300 € na účet 545. Uvedené výdaje nespĺňajú podmienky § 21 ods. 2 písm. a) ZDP, pretože nie sú zmluvnými pokutami. Bez ohľadu na skutočnosť, či


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: