Input:

Mzdy

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20 Mzdy

Ing. Viera Mezeiová

Mzdy sú upravené v ustanoveniach zákonov:

- č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v zn. n. p. (ZP),

- č. 595/2003 Z. z. - zákon o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP),

- č. 553/2003 Z. z. - zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

- č. 253/1994 Z. z. - zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,

- č. 154/2001 Z. z. - zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

- zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- č. 548/2003 Z. z. - zákon o Justičnej akadémii,

- č. 180/2014 Z. z. - zákon o podmienkach výkonu volebného práva,

- č. 440/2015 Z. z. o športe.

Mzdou (platom) sa v praxi rozumie odmena za prácu zamestnancov vo výrobnej alebo nevýrobnej sfére, štátnych zamestnancov, ministrov, poslancov NR SR, vojakov, policajtov, lekárov atď. Pravidlá odmeňovania jednotlivých „okruhov” zamestnancov sú potom ďalej vymedzené v príslušných zákonoch SR.

Za nosné zákony v oblasti miezd (platov) a ich zdanenia možno považovať najmä ZP a ZDP.

ZÁKONNÍK PRÁCE

Mzda

Podľa § 118 ZP je:

  • zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu;

  • mzdou peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu;

  • mzdou aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Za mzdu sa podľa ZP nepovažuje najmä:

- náhrada mzdy,

- odstupné,

- odchodné,

- cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad,

- príspevky zo sociálneho fondu,

- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,

- príspevky na životné poistenie zamestnanca,

- výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,

- daňový bonus,

- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

- doplatky k nemocenským dávkam,

- náhrada za pracovnú pohotovosť,

- peňažná náhrada (§ 83a ods. 4 ZP),

- iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy.

Podľa ďalších ustanovení štvrtej časti ZP

- mzda nemôže byť nižšia ako je minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom, ktorým je zákon o minimálnej mzde (na rok 2020 je to 580 €, na rok 2021 je to 623 €),

- ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu, a teda nemožno zamestnancov pri odmeňovaní diskriminovať podľa pohlavia,

- je ustanovený spôsob odmeňovania za prácu nadčas, vo sviatok a v noci,

- zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou naturálnej mzdy, ale len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých,

- zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene.

Splatnosť mzdy

Podľa § 129 ZP je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

ZDP ustanovuje spôsob zdanenia príjmov (právnických aj fyzických osôb), pričom pri príjmoch zo závislej činnosti aj definuje jednotlivé druhy príjmov, ktoré sa považujú za príjmy zo závislej činnosti (PZČ).

Podľa § 5 ZDP príjmami zo závislej činnosti sú príjmy:

- zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer aj dohody mimo pracovného pomeru podľa ZP),

- zo služobného pomeru,

- zo štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru,

- alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu,

- podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,

- za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,

- plynúce ako platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území SR, prokurátorov SR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR ustanovené osobitnými predpismi,

- za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev,

- obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,

- z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o sociálnom fonde,

- príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie, nehľadiac na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu,

- obslužné nielen v kasínach, ale aj tzv. „sprepitné“ čašníkovi, kaderníčke a pod.,

- vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenia, sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti,

- odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára [od roku 2016 je to oslobodený príjem podľa § 5 ods. 7 písm. k) ZDP ],

- nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia,

- odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe,

- príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe,

- plynúci z používania služobného motorového vozidla aj na súkromné účely.

ZDP ustanovuje v rámci príjmov zo závislej činnosti príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, teda sa z nich nevyberá preddavok na daň (daň) z príjmov zo závislej činnosti. Takýmito príjmami sú napr. cestovné náhrady vyplatené zamestnancovi do výšky, na ktorú mu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: