Input:

Iné prevádzkové výdavky v súvislosti s motorovým vozidlom

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.6 Iné prevádzkové výdavky v súvislosti s motorovým vozidlom

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Viera Mezeiová

V zásade je možné si na automobil zahrnutý v obchodnom majetku uplatniť daňovo uznané výdavky/náklady na:

  • odpisy motorového vozidla,

  • výdavky na PHL,

  • technické zhodnotenie,

  • poistné na havarijné poistenie, resp. povinné zákonné poistenie,

  • daň z motorových vozidiel,

  • opravy a údržbu automobilu,

  • ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné známky, parkovné, umytie vozidla a pod.).

Daňovú uznateľnosť iných prevádzkových výdavkov je potrebné posudzovať podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), pričom ZDP ich osobitne neupravuje ani nelimituje.

Ak je motorové vozidlo používané výlučne na pracovné cesty, t. j. na výkon podnikania daňovníka, tieto výdavky je možné uplatniť ako daňový výdavok v plnej výške.

Ostatné prevádzkové náklady sa účtujú na príslušných nákladových účtoch, napr. 518 – Ostatné služby a vstupujú do výsledku hospodárenia pred zdanením.

Účtovný prípad MD D 
Iné výdavky spojené s prevádzkou a používaním automobilu  518, 343  321  

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti) a ktorý na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (nie vypožičané alebo prenajaté), môže podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP uplatniť daňové výdavky (náklady):

  1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a ak nebolo zahrnuté v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach do obchodného majetku tohto daňovníka, aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách, alebo
  2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne; ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov, nemôže si uplatňovať základnú náhradu za každý jeden km jazdy, a to ani v prípade, ak nebolo vozidlo nikdy zahrnuté do obchodného majetku daňovníka.

Za daňový výdavok je považovaná (§ 19 ods. 2 písm. a) ZDP) aj úhrada povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré je daňovník povinný platiť (zákon č. 381/2001 Z. z.). Toto poistné sa zahrnie do daňových výdavkov v čase jeho úhrady.

Výdavky vynaložené na opravu a údržbu automobilu patria medzi bežné prevádzkové daňové výdavky,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: