Input:

Finančný prenájom - právna úprava

13.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.1 Finančný prenájom – právna úprava

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček

Právna úprava finančného prenájmu obchodných spoločností je obsiahnutá v:

1. zákone o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nasledovných ustanoveniach:

 • § 2 písm. s) ZDP – základná definícia finančného prenájmu,

 • § 2 písm. i) ZDP – definícia daňového výdavku,

 • § 17 ods. 24 písm. a) ZDP – úprava základu dane pri nedodržaní podmienok finančného prenájmu (napr. pri predčasnom ukončení zmluvy o finančnom prenájme),

 • § 19 ods. 3 písm. o) ZDP – úrok pri finančnom prenájme ako daňový výdavok,

 • § 24 ods. 1 písm. d) ZDP – obstarávanie len hmotného majetku finančným prenájmom,

 • § 25 ods. 6 ZDP – DPH pri finančnom prenájme a vstupná (obstarávacia) cena,

 • § 26 ods. 1 ZDP – odpisové skupiny pre hmotný majetok na účely uplatňovania daňových odpisov,

 • § 26 ods. 8 ZDP – upravuje odpisovanie hmotného majetku počas doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP,

 • § 43 a § 44 ZDP – spôsob zdaňovania nájomného hradeného mimo územia SR, ak nájomcom je slovenská fyzická alebo právnická osoba a prenajímateľom je lízingová spoločnosť so sídlom v zahraničí,

 • § 52 ods. 17 ZDP – postup pri zmluvách uzatvorených do konca roku 2003,

 • § 52 ods. 49 ZDP – spôsob výpočtu mesačného odpisu pri zmene doby trvania finančného prenájmu,

 • § 52zd ods. 1 ZDP – postup pri zmluvách uzatvorených od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014 v súvislosti so zrušením zvýhodneného odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu od 1. 1. 2015;

2. opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, v nasledovných ustanoveniach:

 • § 30a PÚPP – účtovanie finančného prenájmu u prenajímateľa aj u nájomcu,

 • § 20 PÚPP– odpisovanie hmotného majetku u nájomcu,

 • § 41 PÚPP – účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom,

 • § 52 ods. 4 až 7 PÚPP – účtovanie DPH pri finančnom prenájme;

3. zákone o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – najmä v § 8 ods. 7 ZDPH, § 49 ZDPH, § 85i ZDPH.

Pre HM obstaraný formou finančného prenájmu (lízing) platil do 31. 12. 2014 osobitný zvýhodnený spôsob odpisovania počas doby prenájmu podľa § 26 ods. 8 ZDP. Zjednotenie spôsobu odpisovania s inými formami obstarania prebehol s účinnosťou od 1. 1. 2012, ale v platnosti bol len dva mesiace. Od 1. 3. 2012 bolo opätovne umožnené zvýhodnené tzv. lízingové odpisovanie.

S účinnosťou od 1. 1. 2015 prichádza k zrušeniu lízingového odpisovania a tým k zjednoteniu spôsobu odpisovania bez ohľadu na formu obstarania. HM obstaraný na lízing sa bude odpisovať počas doby odpisovania stanovenej v § 26 rovnomerným spôsobom, prípadne zrýchleným spôsobom, ak pôjde o majetok zaradený do OS 2 alebo 3 a daňovník sa tak rozhodne. Postup pri uvedení do užívania a odpisovaní HM obstaraného na lízing sa tak v ničom nebude odlišovať od postupu pri HM obstaranom napr. kúpou alebo na úver.

V dôsledku zmien v dobách odpisovania bola vykonaná aj nadväzujúca úprava v základnej definícii finančného prenájmu v § 2 písm. s) ZDP. Na účely ZDP je doba trvania nájmu stále stanovená na 60 % doby odpisovania stanovenej v § 26 ZDP.

Príklad:


Prenajímateľ a nájomca uzatvorili medzi sebou lízingovú zmluvu. Lízingová spoločnosť aj nájomca sú platiteľmi DPH. Predmetom lízingu je strojné zariadenie. Termín dodania predmetu lízingu bol dohodnutý na 14. 4. 2020 s dohodnutou dobou prenájmu 36 mesiacov od dátumu prevzatia nájomcom.

Istina predmetu lízingu bez DPH vo výške 149 930,00 eur sa skladá zo sumy 36 splátok istiny vo výške 127 433,00 eur a prvej zvýšenej splátky vo výške 22 497,00 eur.

Poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy bol dohodnutý vo výške 1 000 eur bez DPH. Akým spôsobom bude nájomca uplatňovať daňové odpisy z tohto majetku, keďže ide o nájomnú zmluvu uzatvorenú po 31. decembri 2014?

HM obstaraný na lízing sa v účtovníctve (účtovné odpisy) nájomcu odpisuje v súlade s § 20 Postupov účtovania PÚ, t. j. na základe odpisového plánu, v ktorom sa zohľadní opotrebenie majetku pri jeho používaní za bežných podmienok. Majetok môže nájomca odpísať vždy iba do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Účtovné odpisy sa účtujú na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech príslušného účtu oprávok 08x – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

Pokračovanie príkladu:

Nájomca sa rozhodol odpisovať strojné zariadenie rovnomerným spôsobom a predpokladá jeho životnosť 5 rokov, t. j. 60 mesiacov.

Výpočet mesačného účtovného odpisu: 150 930 eur / 60 mesiacov = 2 515,50 eura.

Postupy účtovania v PÚ stanovujú, že účtovné odpisy sa účtujú mesačne, ale pre účely tohto príkladu vyčíslime účtovný odpis ročne za jednotlivé účtovné obdobia:

Účtovné obdobie  Počet mesiacov odpisovania Ročný účtovný odpis v €  ÚZC k 31. 12. príslušného roka v €  
2020  9  22 640   128 290   
2021  12  30 186   98 104   
2022  12  30 186   67 918   
2023  12  30 186   37 732   
2024  12  30 186   7 546   
2025  3  7 546   0   
Spolu  60 150 930  -  

Zaúčtovanie účtovného odpisu v roku 2020 bude nasledovné:

Doklad    Účtovný prípad – rok 2020    Suma v €   MD D 
ID   Účtovný odpis (2 515,50 x 9)   22 640   551  082  

Aj keď nájomca uplatňuje rovnomerný spôsob odpisovania, nebude daňové odpisy uplatňovať vo výške podľa počtu mesiacov počas doby prenájmu strojného zariadenia (§ 26 ods. 8 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2014), ale tento majetok odpíše spôsobom podľa § 27 ZDP počas doby odpisovania stanovenej v § 26 ods. 1 ZDP pre OS 2, t. j. 6 rokov. Upozorňujeme, že pri HM zaradenom v OS 2 je možné využiť na základe rozhodnutia daňovníka aj zrýchlené odpisy, čo sa ale na účely tohto príkladu nestalo. Prichádza tak k oddeleniu uplatňovania daňových odpisov z predmetu lízingu od obdobia splácania. Výpočet daňových odpisov bude nasledovný:

Rok  Výpočet uplatneného odpisu  Ročný odpis  DZC  
celkový  uplatnený  neuplatnený  
2020  [(150 930/6)/12]*9   25 155   18 867   6 288   132 063   
2021  150 930/6   25 155   25 155   -   106 908   
2022  150 930/6   25 155   25 155   -   81 753   
2023  150 930/6   25 155   25 155   -   56 598   
2024  150 930/6   25 155   25 155   -   31 443   
2025  150 930/6   25 155   25 155   -   6 288   
2026        6 288   -   0   
Spolu  -  -  150 930  -  -  

V prvom roku odpisovania vznikla neuplatnená pomerná časť vo výške 3/12 z ročného odpisu, ktorá pripadá na 3 mesiace, počas ktorých o majetku nájomca neúčtoval (mesiace od začiatku zdaňovacieho obdobia do prevzatia predmetu lízingu nájomcom). Táto neuplatnená časť ročného odpisu vo výške 6 288 eur sa uplatní podľa § 27 ods. 2 písm. a) ZDP v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania, teda v poradí v 7. roku.

Zároveň v jednotlivých zdaňovacích obdobiach vznikol rozdiel medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi, v dôsledku čoho bude nájomca povinný upraviť v každom zdaňovacom období základ dane o sumu tohto rozdielu. Ak je nájomca aj účtovnou jednotkou, ktorá je povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom (§ 19 ZoÚ zákona o účtovníctve), alebo ak sa tak dobrovoľne rozhodne, bude účtovať a aj v účtovnej závierke vykazovať


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: