Input:

Exekúcia obchodného podielu

14.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.4 Exekúcia obchodného podielu

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Exekúcia znamená nútený výkon určitého rozhodnutia pre prípad, že povinný dobrovoľne neplní svoj záväzok určený mu v tomto rozhodnutí. Exekúcia sa môže vykonávať dvoma spôsobmi, a to:

  • súdnym výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa zákona o súdnych exekútoroch. Súdny výkon rozhodnutia je uvedený v § 251 a návrh na jeho realizáciu má možnosť podať každý komu dobrovoľne nesplnil povinný to čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie.

  • exekúcia – výkon rozhodnutia podľa zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) je upravená v § 36 a nasl. ustanoveniach.

Pojem exekučný titul riešia ustanovenia § 39 ods. 2 a § 41 ods. 1, 2.. Exekučným titulom je rozhodnutie opatrené potvrdením o jeho vykonateľnosti a to buď vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok, iné vykonateľné rozhodnutia a exekúciu možno vykonať aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok, a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia s tým, že povinná osoba v tejto notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Podľa § 274 písm. e) sa jeho ustanovenia pri výkone rozhodnutia použijú i na výkon notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok v ktorých sú vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Tak, ako je z uvedeného zrejmé notárska zápisnica na to, aby bola právne spôsobilá byť exekučným titulom, musí obsahovať okrem charakteristiky jej účastníkov, prípadne svedkov, notára, podpisov týchto osôb, pečiatky notára, uvedenia dátumu a času jej spísania aj (a to najmä!) obsah konkrétneho právneho úkonu, ktorý účastníci robia formou notárskej zápisnice a súhlas dlžníka (povinného) s tým, že pre prípad jeho nesplnenia povinnosti, vyplývajúcej mu z tohto právneho úkonu, je táto notárska zápisnica vykonateľná. Vykonateľnosť notárskej zápisnice znamená, že je právne spôsobilá byť exekučným titulom pre prípad prípadného výkonu rozhodnutia (exekúcie) a túto vykonateľnosť vydáva notár, ktorý notársku zápisnicu spisuje. Oprávnený (veriteľ) má právo pre prípad, že uzavrel s povinným (dlžníkom) právny úkon formou notárskej zápisnice, a povinný (dlžník) si nedostal svojej povinnosti z tohto právneho úkonu riadne a včas, domáhať sa splnenia povinnosti dlžníka buď súdnym výkonom rozhodnutia alebo výkonom rozhodnutia podľa Exekučného poriadku. Rozdiel medzi nimi je pomerne nepatrný a téma ich rozdielu tvorí samostatnú problematiku.

Na základe uvedeného si treba uvedomiť, že notárska zápisnica, spísaná pred notárom v takej podobe akú vyžaduje zákon je rozhodnutím, na základe ktorého sa realizuje nútený výkon nesplnenej povinnosti dlžníka prostredníctvom súdu alebo exekútora. Je teda veľmi častým omylom dlžníkov, ktorí svoju povinnosť voči veriteľovi upravili formou notárskej zápisnice, že si svoju povinnosť nemusia splniť a že veriteľ si túto ich povinnosť musí vymáhať prostredníctvom príslušného súdu a domáhať sa súdneho rozhodnutia. Keďže je notárska zápisnica sama osebe exekučným titulom, veriteľ nemusí podstupovať, neraz časovo náročnú, „tortúru” súdneho konania voči dlžníkovi a má právo na základe tejto notárskej zápisnice sa domáhať vymoženia povinnosti dlžníka priamo pri zákonom uvedenom orgáne, a to buď súdu alebo exekútora.

Základná definícia podielu v obchodnej spoločnosti je vymedzená v § 61 ods. 1 ObchZ, podľa ktorého podiel je mierou účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní. Čistým obchodným imaním v zmysle § 6 ObchZ je obchodný majetok spoločnosti po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Obchodným majetkom sa na účely Obchodného zákonníka rozumie súhrn majetkových hodnôt, t. j. vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie. Spôsob určenia podielu je pri obchodných spoločnostiach určený zákonom alebo spoločenskou zmluvou. Zákonná úprava je obsiahnutá u spoločnosti s ručením obmedzeným v § 114 ods. 1 ObchZ, podľa ktorého obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločenská zmluva teda môže upraviť, že obchodný podiel sa určuje inak. Zákon č. 500/2001 Z. z. upravil možnosť exekúcie obchodného podielu a jej dôsledky u verejnej obchodnej spoločnosti a u spoločnosti s ručením obmedzeným.

Hmotno-právne účinky exekúcie na obchodný podiel závisia od toho, či:

  • ide o podiel prevoditeľný zo subjektívneho hľadiska, teda o možnosť voľného prevodu. Obchodný podiel je voľne prevoditeľný, ak spoločenská zmluva jeho prevod pripúšťa a nekladie ďalšie podmienky vo forme súhlasu valného zhromaždenia. Voľne prevoditeľný obchodný podiel je v exekúcii speňažiteľný predajom na dražbe. Tento postup možno aplikovať aj pri jednoosobovej spoločnosti,

  • ide o prevod, keď sa vždy vyžaduje splnenie určitých podmienok nezávislých od vôle majiteľa obchodného podielu. Ak spoločenská zmluva prevod obchodného podielu nepripúšťa alebo ak prevod podmieňuje súhlasom valného zhromaždenia, je právnym účinkom exekúcie na obchodný podiel zánik účasti povinného v spoločnosti. Potom vlastne spoločnosť obchodný podiel kúpi od majiteľa a sama mimo exekúcie môže následne odpredať tento obchodný podiel. Týmto spôsobom vzniká vlastne právo majiteľa obchodného podielu na vyrovnací podiel, čo je jeho pohľadávka voči spoločnosti, ktorá je vlastne exekvovaná, t.j. prikazuje sa veriteľovi povinného. Tento postup sa môže aplikovať iba vo viacosobovej spoločnosti.

Nominálna hodnota podielu sa vypočíta tak, že celá hodnota čistého obchodného imania sa rozdelí medzi spoločníkov podľa pomeru ich podielov. Podiel (obchodný podiel) je teda majetkom spoločníka, nie spoločnosti. Exekúciou možno postihnúť obchodný podiel povinného vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento spôsob exekúcie sa nevzťahuje na akcie akciovej spoločnosti, tie je však možné postihnúť exekúciou predajom cenných papierov. Na začatie exekúcie predajom obchodného podielu je potrebné vydanie upovedomenia o začatí exekúcie predajom obchodného podielu a príkaz na začatie exekúcie.

Exekúcia na obchodný podiel je upravená v § 113b EXP. Toto ustanovenie je špecifické, nakoľko musí rešpektovať majetkovú aj nemajetkovú zložku obchodného podielu. Nemajetková zložka obchodného podielu je vymedzená účasťou spoločníka na správe a riadení obchodnej spoločnosti, a preto nie je pripustená exekúcia na obchodný podiel formou jeho predaja na dražbe. V prípade núteného predaja obchodného podielu by v prvom rade bola postihnutá spoločnosť, ktorá by získala bez súhlasu ostatných spoločníkov nového spoločníka, ktorý by obchodný podiel získal na základe exekúcie obchodného podielu formou predaja.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie na obchodný podiel je povinný v zmysle § 113b ods. 2 EXP upovedomiť účastníkov exekučného konania, ktorým je oprávnený, povinný a obchodná spoločnosť, ktorej je povinný spoločníkom, o začatí exekúcie postihnutím obchodného podielu. Exekútor ďalej prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu už nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku povinnému a zároveň zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného podielu, ak je takýto súhlas potrebný. Zánik účasti povinného v obchodnej spoločnosti nastáva až momentom doručenia exekučného príkazu spoločnosti, teda nie vydaním upovedomenia alebo príkazu na začatie exekúcie. Obchodná spoločnosť, v ktorej účasť povinného zaniká, môže byť v čase doručenia exekučného príkazu už v procese likvidácie, preto úprava § 113b ods. 5 EXP osobitne upravuje povinnosť pre obchodnú spoločnosť v likvidácii. Obchodná spoločnosť je povinná poukázať peňažné prostriedky zodpovedajúce vyrovnaciemu podielu, a to v rozsahu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva oprávnenému, ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: