Input:

DPH v rámci EÚ - prepravné služby - prijatie alebo poskytovanie

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.5 DPH v rámci EÚ - prepravné služby - prijatie alebo poskytovanie

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre určenie „miesta dodania pri zdaniteľných obchodoch” upravuje

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk. predpisov v ustanoveniach, ktoré určujú:

 • v tuzemsku - medzi dvoma miestami,

 • z tuzemska do iného členského štátu a opačne - ak miesto začatia a miesto skončenia sa nachádza na územiach dvoch rôznych členských štátov,

 • v inom členskom štáte – medzi dvoma miestami v inom členskom štáte,

 • z tuzemska do tretieho štátu,

 • z tretieho štátu do tuzemska,

 • na území tretieho štátu – medzi dvoma miestami v treťom štáte.

§ 2 predmet dane v tuzemsku,

§ 7a povinnosť pre zdaniteľnú osobu registrovať sa pre DPH, pred prijatím alebo dodaním služby do iného členského štátu,

§ 15 miesto dodania služby – základné pravidlá,

§ 16 výnimky z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služieb,

§ 69osobu, ktorej vzniká daňová povinnosť, ak je miesto dodania služby v tuzemsku,

§ 47 ods. 6 oslobodenie prepravných služieb spojených s vývozom tovaru.

Konkrétne vysvetlenie

Prepravné služby sú často poskytované medzi podnikateľmi z rôznych členských štátov. Pri cezhraničných dodávkach je dôležité správne určiť miesto dodania služby, resp. zdaniteľného obchodu, nakoľko členský štát, v ktorom je miesto dodania služby, má právo vyberať daň od osoby, ktorá je povinná daň zaplatiť.

V zásade platí, že ak je miestom dodania služby tuzemsko (územie Slovenska) – dodanie služby je predmetom dane podľa slovenského zákonao DPH.

Ak je miestom dodania služby iný členský štát – dodanie služby je predmetom dane podľa zákona o DPH iného členského štátu a tento štát má právo vyberať DPH.

Miesto dodania

Pri prepravných službách sa pravidlo pre určenie miesta dodania uplatní podľa toho, kto je príjemcom služby.

1. ak je príjemcom služby zdaniteľná osoba – miesto dodania sa určí podľa základného pravidla§ 15 ods. 1 – miestom dodania služby je miesto, kde má táto zdaniteľná osoba (príjemca služby) sídlo alebo miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa služba poskytuje = sídlo príjemcu služby,

Toto pravidla platí pre prepravu tovaru, doplnkové služby pri preprave, sprostredkovanie prepravných služieb, ktoré sa vykonávajú:

2. ak je príjemcom služby nezdaniteľná osoba – pre určenie miesta dodania sa uplatnia výnimky podľa § 16 zákona, pričom miestom dodania pri preprave je:

 • preprava tovaru medzi členskými štátmi – kde sa preprava začína,

 • preprava tovaru iná ako medzi členskými štátmi – kde sa preprava tovaru vykonáva; ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, tak v jednotlivých štátoch pomerne podľa prekonaných vzdialenostiach,

 • doplnkové služby pri preprave – kde sa fyzicky vykonajú,

 • sprostredkovanie pri dodaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby – to isté miesto ako je miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktorá bola predmetom sprostredkovania (kde je miesto dodania podkladovej transakcie).

Doprava osôb

Miestom dodania dopravy osôb je miesto, kde sa doprava fyzicky vykonáva, ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch.


Český prepravca – autobusová doprava – vykonáva prepravu z Prahy do Košíc. Ako má český prepravca postupovať z hľadiska DPH na území SR?

Keďže miesto dodania osobnej prepravy je podľa § 16 ods. 4  tam, kde sa preprava vykonáva, potom úsek prepravy na území tuzemska je predmetom dane v SR. V zmysle § 46 ods. 2 však ide o medzinárodnú prepravu, ktorá je od dane oslobodená. Český prepravca má povinnosť registrácie na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH.

Oslobodenie prepravy od dane

Od dane sú oslobodené služby vrátane prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru(§ 47 ods. 6 zákona).

Od dane sú oslobodené služby vzťahujúce sa na dovážaný tovar, ak hodnota týchto služieb je zahrnutá do základu dane dovážaného tovaru (§ 48 ods. 8zákona).

Dokladovanie

Dokladom pre účtovanie sú faktúry – daňové doklady.

Pri dodaní služby do iného členského štátu (miesto dodania je v inom členskom štáte) je zdaniteľná osoba povinná vystaviť faktúru – daňový doklad. Faktúru je povinná vyhotoviť aj v prípade, ak je prijatá platba predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Táto povinnosť vyplýva z § 73zákona o DPH. Faktúru musí vystaviť najneskôr do 15 od dodania služby alebo prijatia platby.

Na faktúre sa musí uvádzať odkaz, že osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, resp. uvedie sa odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES.

Pri prijatí služby od zdaniteľnej osoby (spravidla podnikateľa) z iného členského štátu, ak miesto dodania služby je tuzemsko, daňová povinnosť sa prenáša na príjemcu služby, ktorý je povinný službu samozdaniť. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby, a to aj v prípade, ak nie je k dispozícii faktúra.

Dokladovanie

V prípade, ak príjemca služby nemá faktúru – dokladom pre samozdanenie je interný doklad. Odpočítanie dane pri sa mozdanení je možné aj prípade, ak platiteľ dane nemá faktúru, podmienkou pre odpočítanie je uvedenie dane z prijatej služby v záznamoch (daňovej evidencii) podľa § 70 zákona.

Č.   Text účtovného prípadu   MD   D   
1.   Poskytnutie služby zahraničnej osobe, s miestom dodania v zahraničí (nie je predmetom dane v tuzemsku)   311   602   
2.   Poskytnutie služby s miestom dodania v tuzemsku   311   602343   
1.   Prijatie služby od podnikateľa zo zahraničia, s miestom dodania v tuzemsku ; u  platiteľa dane   51x   321   
2.   Zaúčtovanie DPH pri samozdanení   343AE   343AE   
3.   Prijatie služby od podnikateľa zo zahraničia, s miestom dodania v tuzemsku ; u  neplatiteľa dane   51x   321   
4.   Zaúčtovanie DPH pri samozdanení (nevzniká právo na odpočítanie dane)   548   343AE   


1. Preprava tovaru z iného členského štátu do tuzemska pre zdaniteľnú osobu

Belgický dopravca prepravuje tovar pre slovenského podnikateľa z Belgicka na Slovensko. Slovenský podnikateľ je registrovaný pre daň na Slovensku. Pri objednávke uviedol registračné číslom DPH pridelené na Slovensku.

Kde je miesto dodania pri preprave tovaru a kto musí zaplatiť DPH?

Riešenie

V uvedenom prípade ide o dodanie služby medzi dvoma zdaniteľnými osobami. Pre určenie miesta dodania prepravy tovaru sa uplatní základné pravidlo § 15 ods. 1 zákona – miesto dodania je sídlo príjemcu služby, na Slovensku. Belgický poskytovateľ služby fakturuje prepravu tovaru bez dane. Daň z prijatej služby je povinný podľa § 69 ods. 3 zákona platiť slovenský podnikateľ.

Daňová povinnosť vzniká dňom ukončenia služby. Ak by bolo zaplatené za službu pred jej ukončením, daňová povinnosť vzniká dňom zaplatenia.

2. Preprava tovaru z tuzemska do iného členského štátu pre nezdaniteľnú osobu

Slovenský dopravca, platiteľ dane prepravuje tovar pre nemeckého občana zo Slovenska do Nemecka.

Kde je miesto dodania pri preprave tovaru a kto musí zaplatiť DPH?

Riešenie

Pri preprave tovaru medzi členskými štátmi, ak zákazníkom je nezdaniteľná osoba, miesto dodania je tam, kde sa preprava tovaru začína. V uvedenom prípade je zákazníkom občan, nezdaniteľná osoba. Preprava začína na Slovensku, miesto dodania je na Slovensku. Slovenský dopravca uplatní k cene prepravy slovenskú DPH.

3. Preprava tovaru v inom členskom štáte pre tuzemskú zdaniteľnú osobu

Slovenský dopravca, platiteľ dane prepravuje tovar z Brna do Ostravy, pre podnikateľa so sídlom na Slovensku.

Kde je miesto dodania pri preprave tovaru a kto musí zaplatiť DPH?

Riešenie

Ide o dodanie služby medzi dvoma zdaniteľnými osobami. Pre určenie miesta dodania prepravy tovaru sa uplatní základné pravidlo § 15 ods. 1 zákona – miesto dodania je sídlo príjemcu služby, na Slovensku. Povinnosť platiť daň vzniká poskytovateľovi služby podľa § 69 ods. 1 zákona. Slovenský dopravca službu fakturuje s DPH.

4. Preprava tovaru v inom členskom štáte pre zdaniteľnú osobu z iného členského štátu

Slovenský dopravca, platiteľ dane prepravuje tovar z Brna do Ostravy, pre podnikateľa so sídlom v Ostrave.

Kde je miesto dodania pri preprave tovaru a kto musí zaplatiť DPH?

Riešenie

Ide o dodanie služby medzi dvoma zdaniteľnými osobami. Pre určenie miesta dodania prepravy tovaru sa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: