Input:

DPH v rámci EÚ - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

14.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.2 DPH v rámci EÚ - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre daňový režim pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu upravuje

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk. predpisov v ustanoveniach, ktoré určujú:

 • nadobúdateľ (kupujúci) má pridelené v tuzemsku IČ DPH (je osobou registrovanou pre daň),

 • dodávateľ je osoba identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte,

 • pôjde o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom,

 • tovar bude fyzicky prepravený do tuzemska z iného členského štátu.

§ 2 predmet dane v tuzemsku,

§ 1111a základné pravidlá pre nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,

§ 13 miesto dodania tovaru s prepravou,

§ 17 miesto dodania pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu,

§ 20 deň vzniku daňovej povinnosti,

§ 23základ dane,

§ 53 ods.6 oprava sadzby dane a odpočítania dane,

§ 69 osobu, ktorej vzniká daňová povinnosť.

Od 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie, platia nové pravidlá pre uplatňovanie DPH na tovar, ktorý sa dováža (nadobúda) na Slovensku (tuzemsko) alebo ktorý sa dodáva z tuzemska do iného členského štátu.

Uplatňuje sa zásada, že právo vybrať DPH z tovaru sa uplatní v tom štáte, v ktorom je tovar nadobudnutý (štát určenia). Tento princíp sa môže uplatniť, len ak sú splnené určené podmienky.

Čo sa považuje za nadobudnutie tovaru?

Za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, tzv. intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, sa na účely zákona o DPH považuje právo nakladať ako vlastník s tovarom (hnuteľným hmotným majetkom) – pričom musí byť tovar odoslaný alebo prepravený nadobúdateľovi do tuzemska z iného členského štátu. Nie je rozhodujúce, či je preprava zabezpečená dodávateľom alebo odberateľom, resp. na účet jedného z nich.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku je predmetom dane na Slovensku len v prípade, ak:

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu je vždy predmetom DPH v tuzemsku, bez ohľadu na postavenie nadobúdateľa. To znamená, že z nadobudnutia nového dopravného prostriedku je povinný zaplatiť DPH aj podnikateľ alebo občan, ktorý nie je registrovaný pre DPH.

Ak je tovar dodaný s montážou alebo inštaláciou, už nejde o intrakomunitárne dodanie alebo nadobudnutie tovaru. Platia tu odlišné pravidlá pre deň vzniku daňovej povinnosti.

Ak sú splnené podmienky nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, vzniká osobe registrovanej pre daň povinnosť odviesť daň do štátneho rozpočtu (podať daňové priznanie a uhradiť daň). Dôležité je určiť obdobie (deň), kedy vzniká daňová povinnosť. Táto skutočnosť je definovaná v § 20zákona o DPH.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká v závislosti od toho, kedy je vystavená faktúra za dodanie tovaru:

 • ak je faktúra vystavená do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru – daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry,

 • ak bola faktúra vystavená neskôr (t. j. po 15. dni nasledujúceho mesiaca) – daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.

Kto je povinný platiť daň

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (intrakomunitárne nadobudnutie tovaru) je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 11 a § 11a, t.j. nadobúdateľ tovaru.

V praxi sa vyskytujú prípady, že dodávateľ z iného členského štátu vystaví faktúru skôr, ako odberateľ (nadobúdateľ) tovar fyzicky prevezme – má pravo nakladať s tovarom ako jeho vlastník. V zákone nie je osobitne definovaný vznik daňovej povinnosti v prípade, ak je faktúra pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru vystavená skôr, ako nastalo dodanie tovaru. V týchto prípadoch je potrebné vychádzať z ustanovenia § 20 ods. 2 zákona, podľa ktorého nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené vtedy, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

V praxi môžu vznikať rôzne situácie, napr.:

 • faktúra je vystavená skôr z dôvodu, aby tuzemský odberateľ zaplatil zálohu, resp. celú cenu tovaru; v týchto prípadoch, keď je platba požadovaná pred dodaním tovaru, nevzniká daňová povinnosť vystavením faktúry;

 • faktúra je vystavená deň pred dodaním tovaru, „sprevádza” tovar pri doprave; v tomto prípade sa faktúra týka konkrétnej dodávky tovaru, ktorá nasleduje bezprostredne po vystavení faktúry, čiže je možné akceptovať vznik daňovej povinnosti dňom vystavenia faktúry.

Povinnosť zdanenia tovaru pri nadobudnutí z iného členského štátu vniká len v prípade, ak bol tovar nadobudnutý od osoby identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte.

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu

Ak dochádza k dodaniu tovaru iba medzi dvoma osobami z dvoch rozličných členských štátov, nie je zložité určiť miesto dodania. Situácia je komplikovaná, ak v zmluvnom vzťahu vystupuje viacero osôb z dvoch alebo z viacerých rozličných štátov.

Základné pravidlo

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je tam, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa preprava alebo odoslanie tovaru ku kupujúcemu skončí. Je to základné pravidlo (§ 17 ods. 1 zákona), ktoré je založené na fyzickom pohybe tovaru – sleduje sa, kde sa tovar nachádza v čase skončenia dodávky.

Výnimka

Zo základného pravidla pre určenie miesta nadobudnutia tovaru z iného členského štátu platí výnimka v prípade, ak nadobúdateľ tovaru objedná tovar u dodávateľa pod IČ DPH, ktoré mu pridelil iný členský štát ako členský štát, v ktorom skončí odoslanie alebo preprava tovaru (§ 17 ods. 2 zákona).

V tomto prípade za miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu sa považuje členský štát, ktorý nadobúdateľovi pridelil IČ DPH. Ak nadobúdateľ (objednávateľ tovaru) preukáže, že tovar bol predmetom dane (tovar bol zdanený) v členskom štáte, v ktorom skončila jeho preprava, nie je povinný zdaniť tovar v členskom štáte, ktorý mu pridelil IČ DPH, pod ktorým tovar objednal.

Dokladovanie

Dokladom pre účtovanie je faktúra, vystavená dodávateľom. V závislosti od toho, kedy je faktúra vystavená (deň vystavenia faktúry), sa určuje deň vzniku daňovej povinnosti.

Otázka

Podnikateľ zo Slovenska si objednal tovar od českého dodávateľa, pričom uviedol IČ DPH, ktoré má pridelené na Slovensku. Podnikateľ zo Slovenska dal pokyn na prepravu tovaru do Poľska, kde ho mieni dodať zákazníkovi so sídlom v Poľsku.

V ktorom štáte vznikne povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutia tovaru?

Odpoveď

Miestom nadobudnutia tovaru pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia prepravy, t. j. Poľsko.

Nadobudnutie tovaru je predmetom dane v Poľsku. Keďže tovar bol objednaný pod IČ DPH prideleným na Slovensku, za miesto dodania sa súčasne považuje Slovensko, český dodávateľ uvedie v súhrnnom výkaze dodanie tovaru podľa objednávky pre slovenského platiteľa DPH. V tomto prípade by vznikla daňová povinnosť v oboch členských štátoch.

Ak slovenský podnikateľ preukáže, že tovar bol u neho predmetom dane v Poľsku (kde skončila preprava tovaru) – nie je povinný zaplatiť daň na Slovensku.

To znamená, že slovenský podnikateľ sa musel pred dodaním tovaru do Poľska registrovať pre daň v Poľsku, aby mohol zaplatiť daň z tovaru, ktorý tam nadobudol z Českej republiky. Súčasne mu v Poľsku vzniká právo na odpočítanie dane, nakoľko tovar použije na účely podnikania v Poľsku – dodanie pre poľského odberateľa.

Oprava sadzby dane - novinka!

Ak platiteľ dane uplatní pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nesprávnu sadzbu dane (ak je povinný platiť daň) a môže si pri tomto tovare daň odpočítať v plnom rozsahu – opravu sadzby dane a odpočítanej dane nemusí platiteľ vykonať. To znamená, že nemusí z tohto dôvodu podávať dodatočné daňové priznanie (§ 53 ods. 6).


1. Vznik daňovej povinnosti

Slovenský podnikateľ, platiteľ dane, objednal počítače od rakúskeho podnikateľa, registrovaného pre daň v Rakúsku. Počítače prevzal slovenský podnikateľ 16. 2. 2018 v Rakúsku a prepravil ich na Slovensko. Rakúsky podnikateľ vystavil faktúru bez dane dňa 25. 2. 2018. V ktorom mesiaci vzniká slovenskému podnikateľovi daňová povinnosť?

Riešenie

K dodaniu tovaru došlo 16. 2. 2018, faktúra bola vystavená skôr ako 15. deň nasledujúceho mesiaca, daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry, t. j. 25. 2. 2018. Postupuje sa podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona.

Slovenský podnikateľ, platiteľ dane, objednal počítače od rakúskeho podnikateľa, registrovaného pre daň v Rakúsku. Počítače prevzal slovenský podnikateľ 16. 2. 2018 v Rakúsku a prepravil ich na Slovensko. Rakúsky podnikateľ vystavil faktúru bez dane dňa 16. 3. 2018. V ktorom mesiaci vzniká slovenskému podnikateľovi daňová povinnosť?

Riešenie

K dodaniu tovaru došlo 16. 2. 2018, faktúra bola vystavená neskôr ako 15. deň nasledujúceho mesiaca, z toho vyplýva, že daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný - t. j. 15. 3. 2018. Postupuje sa podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona.

V praxi sa však vyskytujú situácie, že dodávateľ vystaví faktúru s oneskorením aj niekoľko mesiacov po dodaní tovaru, pričom na faktúre uvedie dátum, napríklad toho mesiaca, v ktorom bol tovar dodaný. V týchto prípadoch je podľa nášho názoru odberateľ oprávnený faktúru vrátiť a požadovať opravu dátumu jej vystavenia.

Nadobúdateľovi tovaru (slovenskému podnikateľovi) vzniká daňová povinnosť 15. deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vzniklo nadobudnutie tovaru aj v prípade, že nemá faktúru. Ak by odviedol daň až po prijatí faktúry – musel by podávať dodatočné daňové priznanie s príslušnou pokutou.

Slovenský podnikateľ, platiteľ dane, objednal počítače od poľského podnikateľa, registrovaného pre daň v Poľsku. Počítače prevzal slovenský podnikateľ 10. 1. 2018 v Poľsku a prepravil ich na Slovensko. Poľský podnikateľ vystavil faktúru bez dane dňa 6. 2. 2018, slovenský podnikateľ ju prijal 3. 3. 2018. V ktorom mesiaci vzniká slovenskému podnikateľovi daňová povinnosť?

Riešenie

K dodaniu tovaru došlo 10. 1. 2018, faktúra bola vystavená neskôr ako 15. deň nasledujúceho mesiaca. Z tohto vyplýva, že daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný - t. j. 15. 2. 2018. Postupuje sa podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona. V tomto prípade si však slovenský podnikateľ nemôže súčasne uplatňovať právo na odpočítanie dane, nakoľko ku dňu podania daňového priznania nemá faktúru – čiže nie je splnená podmienka podľa § 51 ods. 1 písm. c)zákona. Právo na odpočítanie si môže uplatniť až v tom mesiaci, v ktorom prijal faktúru, t. j. v mesiaci marec 2018.

2. Dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou

Ak je tovar z iného členského štátu dodaný s inštaláciou alebo s montážou, nepovažuje sa za itrakomunitárne nadobudnutie tovaru. Ide o prípady, ak montáž alebo inštaláciu vykonáva dodávateľ tovaru alebo iná firma na jeho účet. Táto skutočnosť súčasne znamená, že je iný daňový režim ako pri nadobudnutí tovaru. Tovar je dodaný až ukončením inštalácie alebo montáže. Týmto dňom vzniká daňová povinnosť a nie dňom vystavenia faktúry.

2.1 Deň vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Základné pravidlá a definície pre daňový režim pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu sú v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v ustanoveniach, ktoré určujú:

 • § 2 predmet dane v tuzemsku – zdaniteľné obchody, ak je miesto dodania v tuzemsku,

 • § 11, 11a nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,

 • § 20 deň vzniku daňovej povinnosti,

 • § 22 základ dane,

 • § 23 základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,

 • § 26 prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie,

 • § 74 faktúra pri nadobudnutí tovaru,

 • článok 4 vykonávacieho nariadenia Rady EÚ č. 282/2011

Konkrétne vysvetlenie

Pri „dovoze” tovaru z iného členského štátu (itrakomunitárne nadobudnutie tovaru) po vstupe Slovenska do Európskej únie už neuplatňuje daň colný orgán, ale nastupuje inštitút tzv. samozdanenia – nadobudnutý tovar musí „samozdaniť” nadobúdateľ.

Základné podmienky

Základné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby išlo o nadobudnutie tovaru v tuzemsku, t. j. intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, sú:

 • nadobúdateľ (kupujúci) získa právo disponovať s tovarom ako vlastník,

 • nadobúdateľ má pridelené identifikačné číslo pre DPH na Slovensku,

 • predávajúci má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte EÚ,

 • tovar je prepravený z iného členského štátu na Slovensko (preprava tovaru skončí na Slovensku),

 • ide o nadobudnutie tovaru (hnuteľný hmotný majetok) za odplatu, kúpu tovaru.

Bezplatné nadobudnutie tovaru z IČŠ, napr. na základe darovacej zmluvy, dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom (alebo na jeho účet) a dodanie tovaru formou zásielkového predaja - sa nepovažuje za intrakomunitárne nadobudnutie tovaru.

Finančný lízing

Za nadobudnutie tovaru v tuzemsku sa považuje aj prevzatie tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak je v krajine prenajímateľa odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy považované za dodanie tovaru do IČŠ s oslobodením od dane.

Osoba registrovaná pre DPH

Podľa znenia § 11 ods. 5 zákona o DPH - zdaniteľná osoba, ktorá má pridelené identifikačné číslo pre DPH podľa § 7a (nie je platiteľ dane) nadobudne tovar z iného členského štátu – nadobudnutie tovaru je predmetom dane na Slovensku, čiže je povinná uplatniť samozdanenie. Od 1. 7. 2011 však platí postup podľa vykonávacieho nariadenia Rady EÚ.

Vykonávacie nariadenie Rady

Podľa článku 4 vykonávacieho nariadenia Rady EÚ č. 282/2011, ktoré je účinné od 1. 7. 2011, táto zdaniteľná osoba má nárok na „nezdanenie” nadobudnutia tovaru v rámci EÚ.

Nariadenia Rady je záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých štátoch EÚ (nemusí byť premietnuté do zákona), nariadenie má prednosť pred vnútroštátnym predpisom).

To znamená, že táto osoba nemá povinnosť uvádzať pri objednaní tovaru z IČŠ registračné číslo DPH, ktoré jej bolo pridelené, ak celková hranica nadobudnutého tovaru z daného ČŠ nepresiahne limit 13 941,45 €. Nie je povinná tovar samozdaniť, k tovaru bude uplatnená DPH z iného členského štátu.

Ak však táto zdaniteľná osoba oznámi registračné číslo DPH dodávateľovi v súvislosti s nadobudnutím tovaru v rámci EÚ – považuje sa za osobu, ktorá sa rozhodla zdaňovať nadobudnutie tovaru v rámci EÚ.

Vznik daňovej povinnosti

Pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru sa deň, kedy vzniká daňová povinnosť, t. j. deň, v ktorý štátu vzniká právo na daň a ktorú nadobúdateľ tovaru priznáva samozdanením prostredníctvom daňového priznania - určuje podľa § 20 zákona o DPH v závislosti od toho, kedy je vystavená faktúra za dodanie tovaru:

 • ak je faktúra vystavená do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru – daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry (§ 20 ods. 1 písm. b/ zákona),

 • ak bola faktúra vystavená neskôr (t.j. po 15. dni nasledujúceho mesiaca) – daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru (§ 20 ods. 1 písm. a/zákona).

V praxi vznikajú problémy pri posudzovaní týchto podmienok hlavne v prípade, ak bola faktúra vystavená skôr, ako mohol nadobúdateľ nakladať s tovarom ako vlastník a pokiaľ tovar nebol v tom istom období, v ktorom bola vystavená faktúra, prepravený na územie Slovenska.

K tejto problematike vydalo DR SR usmernenie, v ktorom je spresnený postup od 1. 1. 2009 - ak nadobúdateľ získa právo nakladať s tovarom ako vlastník, posudzovať vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku podľa dátumu vystavenej faktúry je možné až vtedy, ak je uskutočnená aj fyzická preprava tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu.

Deň vzniku daňovej povinnosti

Môžu vznikať rôzne situácie:

Deň vzniku daňovej povinnosti

1. Faktúra je vyhotovená na prijatie „zálohy” na dodanie tovaru

Ak dodávateľ z iného členského štátu vyhotoví faktúru z dôvodu, že požaduje úhradu zálohy na dodanie tovaru predtým, ako dôjde k dodaniu tovaru – na faktúru sa neprihliada:

 • daňová povinnosť vzniká 15. dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tovar nadobudnutý (§ 20 ods. 1 písm. a)),

 • ak je tovar fyzicky prepravený do tuzemska maximálne do podania daňového priznania, resp. spracovania podkladov pre daňové priznanie za to obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra (aj v prípade, ak bol tovar prepravený do tuzemska v nasledujúcom mesiaci po vyhotovení faktúry, ale do podania daňového priznania za tento mesiac) – daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry (§ 20 ods. 1 písm. b) zákona),

 • ak nie je tovar fyzicky prepravený do tuzemska maximálne do podania daňového priznania, resp. spracovania podkladov pre daňové priznanie za to obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra – daňová povinnosť vzniká až po preprave a nadobudnutí tovaru


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: