Input:

Dotácie na hospodársku činnosť

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.3 Dotácie na hospodársku činnosť

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček

§ 19 ods. 2 písm. m) ZDP sa ako daňové výdavky uznávajú výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zahrňované do príjmov.

To znamená, že do daňových výdavkov sa zahrnú všetky bežné prevádzkové výdavky, na úhradu ktorých boli daňovníkovi poskytnuté spomínané formy podpory, podpory alebo príspevky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, z rozpočtov vyšších územných celkov, zo štátnych fondov a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa rovnako zahŕňajú do základu dane do príjmov.

V tomto prípade teda ide o bežné prevádzkové náklady. Medzi ne patria iba náklady nevyhnutne spojené so zabezpečením prevádzky. Medzi takéto náklady nepatria odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku.

Uvedené ustanovenie je teda možné použiť len pri tzv. prevádzkových, resp. neinvestičných dotáciách.

Nakoľko tieto dotácie na hospodársku činnosť, resp. prevádzkové dotácie podliehajú v zmysle § 8 ods. 2 ZRPVS povinnému ročnému zúčtovaniu a prípadné nevyčerpané dotácie je daňovník povinný vrátiť späť do rozpočtu, vždy platí, že výška týchto dotácií nikdy nebude vyššia ako celková suma výdavkov z nich krytá. Takýto spôsob zúčtovania dotácií a príspevkov má teda na výslednú daňovú povinnosť príjemcu prevádzkovej dotácie neutrálny vplyv.

Poskytnutie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku, na úhradu prevádzkových nákladov, či úrokov nie je v zmysle § 2 ods. 1 ZDPH predmetom dane, t. z. ani zdaniteľným obchodom, a preto dani z pridanej hodnoty nepodlieha. Avšak v prípade dodania tovaru alebo služby sa do základu dane zahrňuje aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.

Účtovanie dotácií sa realizuje prostredníctvom účtovej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií. Rozdelenie dotácií z účtovného pohľadu (§ 52 ods. 13 PUP) je z titulu poskytovateľa dotácie, resp. príspevku nasledovné:

  • dotácie zo štátneho rozpočtu (346),

  • ostatné dotácie (347).

Novelizácia postupov účtovania účinná od 1. 1. 2007 upresnila okamih, kedy sa o dotácii účtuje. V zmysle § 52 ods. 14 PUP sa o nároku na dotáciu, podporu a príspevok sa účtuje v okamihu, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie tejto dotácie sa účtovnej jednotke poskytne.

Dotácia predstavuje pre účtovnú jednotku v čase jej príjmu externý (cudzí) zdroj financovania. Príjem dotácie na bankový účet sa teda účtuje so súvzťažným zápisom na strane DAL účtov 346, príp. 347. Prijatím dotácie však zároveň vzniká aj záväzok voči subjektu, ktorý dotáciu poskytol. Záväzok účtovnej jednotky z titulu poskytnutia dotácie sa vykazuje dovtedy, kým nie je splnená podmienka účelu, na ktorý sa dotácia poskytla.

Potrebné je poznamenať, že záväzok účtovnej jednotky z titulu poskytnutia dotácie sa vyrovnáva len účtovne, t. z. bez pohybu peňažných prostriedkov. K pohybu peňažných prostriedkov pri zúčtovaní dotácie dôjde iba v prípade vrátenia peňažných prostriedkov, pričom k vráteniu peňažných prostriedkov dochádza pri nesplnení podmienok poskytnutia dotácie alebo keď suma prijatej dotácie prevyšuje výšku jej skutočného použitia.

Príjem dotácie na hospodársku činnosť (prevádzkovej dotácie) je potrebné v zmysle § 52 ods. 13 písm. a) PUP zaúčtovať v prospech účtu 346, resp. 347.

Následné zúčtovanie dotácie je potrebné zaúčtovať súvzťažným zápisom v prospech účtu 648, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov. Dôležité je dodržať časovú a vecnú súvislosť s vyúčtovaním nákladov na príslušný účel, na ktorý sa dotácia na hospodársku činnosť poskytla [(§ 52 ods. 13 písm. b) bod 2 PUP)]. Ak časovú a vecnú súvislosť nie je možné dodržať (napr. poskytnutie dotácie v účtovnom období na úhradu nákladov, ktoré vznikli v inom zdaňovacom období), je ju potrebné zabezpečiť prostredníctvom účtov časového rozlíšenia.

Príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté napríklad na hľadanie zamestnania, zmenu zamestnania, obsadzovanie voľných pracovných miest, uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na chránené dielne v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov prijaté právnickými osobami sú zdaniteľným príjmom, ku ktorému sa uplatnia aj výdavky daňovo uznané.


Spoločnosť s. r. o. prijala dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup sadeníc a osív, spotrebu PHL a energie v sume 23 000 €. Ako je potrebné v sústave podvojného účtovníctva účtovať tento prípad, ak bola dotácia použitá len do výšky 21 000 €?

Vychádzajúc zo znenia otázky je zrejmé, že ide o tzv. prevádzkovú dotáciu, t. z. dotáciu na hospodársku činnosť. To znamená, že pri účtovaní tohto prípadu je potrebné postupovať v zmysle§ 52 ods. 13 písm. a) a písm. b) bod 2 PUP.

To znamená, že príjem spomínanej dotácie sa bude účtovať v prospech účtu 346.

Čerpanie prevádzkovej dotácie zo štátneho rozpočtu sa zaúčtuje na ťarchu účtu 346 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti s vyúčtovaním nákladov na príslušný účel, na ktorý sa predmetná dotácia poskytla. Nevyčerpané prostriedky štátnej dotácie v zdaňovacom období je potrebné vrátiť. Účtovať je potrebné teda nasledovne:

Účtovný prípad  MD D Suma v €   
Vznik prvotných nákladov   5.. 321, 211 21 000   
Inkaso dotácie na bankový účet   221 346 23 000   
Zúčtovanie dotácie   346 648 21 000   
Vrátenie ostatných prostriedkov dotácie   346 221 2 000   


Spoločnosť s. r. o. dostala prísľub na dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup sadeníc a osív, spotrebu PHL a energie v sume 23 000 €. Ako je potrebné v sústave podvojného účtovníctva účtovať tento prípad, ak dotácia bude poskytnutá až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom náklady na nákup osív, sadeníc, spotrebu PHL a energie vznikli?

V takomto prípade bolo potrebné vychádzať z ustanovenia§ 48 ods. 3 PUP, na základe ktorého okrem iného platí, že ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí, a vedie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: