Input:

Doplnenie pravidiel pre vrátenie preddavkov na dani z príjmov v období pandémie

11.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.66 Doplnenie pravidiel pre vrátenie preddavkov na dani z príjmov v období pandémie

Ing. Peter Horniaček

V rámci prijímania mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti bol prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), ktorý o. i. mimoriadnych opatrení obsahuje v § 24a aj inštitút neplatenia preddavkov na dani z príjmov v období pandémie. Zákon bol doteraz novelizovaný dvakrát (novely č. 75/2020 Z. z. a č. 96/2020 Z. z.) a v poradí tretiu novelu schválila NR SR 13. mája 2020 (novela č. 120/2020 Z. z.). Tretia novela zákona obsahuje aj zmeny a doplnenia v § 24a, t. j. doplnenie pravidiel pre vrátenie zaplatených vyšších preddavkov na dani z príjmov splatných do lehoty na podanie daňového priznania na základe poslednej známej daňovej povinnosti (2018), ako vyplývajú z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 podaného do skončenia obdobia pandémie.

Pre prehľadnosť uvádzame, že platenie preddavkov na daň z príjmov na zdaňovacie obdobie 2020 je upravené v:

 • § 34 a § 42 ZDP zákona o dani z príjmov,

 • nariadení vlády SR č. 104/2020 Z. z. – platenie preddavkov za výhodnejších podmienok na základe podaného daňového priznania,

 • § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. na základe jeho:

  1. druhej novely č. 96/2020 Z. z. – inštitút neplatenia preddavkov pri poklese tržieb o najmenej 40 % na základe podaného vyhlásenia a 
  2. tretej novely č. 120/2020 Z. z. schválenej v NR SR dňa 13. mája 2020.

Z doplneného § 24a ods. 4 zákona vyplýva, že ak zaplatené preddavky splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia 2020 (resp. príslušného hospodárskeho roku) do:

 • konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie alebo

 • do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP zákona o dani z príjmov, ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie aj podal,

sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie:

 • použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov, alebo

 • sa na základe žiadosti daňovníka vrátia.

Správca dane pri vrátení preddavkov na základe žiadosti postupuje podľa § 79 ZSD daňového poriadku, resp. podľa doplneného § 24a ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z.Znamená to o. i. to, že preplatky na preddavkoch sa budú daňovníkovi vracať len po prípadnom použití rozdielu na zaplatených preddavkoch podľa § 79 ZSD daňového poriadku.


Daňovník platil za 1. štvrťrok 2020 preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 (po prípadnom prepočte na základe zmien prijatých v § 42 ZDP zákona o dani z príjmov účinných od 1. januára 2020) vo výške 1 750 € (daňová povinnosť 7 000/4). Daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 dňa 15. mája 2020, t. j. využil možnosť podania v odloženej lehote najneskôr po skončení obdobia pandémie na základe § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. Po prepočte na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 sú štvrťročné preddavky vo výške 1 500 € (daňová povinnosť 6 000/4; hranica pre platenie preddavkov 5 000 €). Rozdiel na zaplatenom vyššom štvrťročnom preddavku je teda 1 500 €. Tento rozdiel sa použije na úhradu preddavku za 2. štvrťrok 2020, ktorý bude splatný do konca júna 2020.

V ods. 5 sú ustanovené osobitné prípady vrátenia rozdielu na zaplatených preddavkoch na základe podanej žiadosti, ak daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 do 31. marca 2020. V takom prípade správca dane vráti rozdiel v zaplatených preddavkoch, ak daňovník podal žiadosť o ich vrátenie:

 • do konca apríla 2020 – v lehote do 31. mája 2020,

 • po 30. apríli 2020 – v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti.


Daňovník platil za mesiace január 2020 až marec 2020 mesačné preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 (po prípadnom prepočte na základe zmien prijatých v § 42 ZDP zákona o dani z príjmov účinných od 1.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: