Input:

Daňový pohľad na priebeh likvidácie obchodnej spoločnosti

13.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19.5 Daňový pohľad na priebeh likvidácie obchodnej spoločnosti

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Oznamovacia povinnosť podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.

Vstup do likvidácie je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane do 30 dní od vstupu do likvidácie.


Právna úprava:

 • § 41 ods. 3 zákona o dani z príjmov

 • § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov

 • § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov

 • § 14 ods. 2 zákona o dani z príjmov

Podiel na likvidačnom zostatku Obchodný zákonník upravuje:

 • pri akciovej spoločnosti v § 220. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, ak zo stanov nevyplýva niečo iné. V prípade, že akcie neboli splatené úplne, vyplatí sa akcionárom najskôr suma, ktorú splatili a zvyšok sa následne rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške menovitej hodnoty ich akcií.

 • v spoločnosti s ručením obmedzeným v § 153. Podiel na likvidačnom zostatku sa určí pomerom splateného vkladu spoločníka ku splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

 • vo verejnej obchodnej spoločnosti § 92. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov najprv do výšky hodnoty ich splatených vkladov a zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi spoločníkov rovnakým dielom.

 • v komanditnej spoločnosti v § 104. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Každý zo spoločníkov má nárok na vrátenie hodnoty splateného vkladu. Pokiaľ likvidačný zostatok nestačí na toto vrátenie, prednostné právo na vrátenie majú komanditisti. Zvyšok likvidačného zostatku, ktorý zostal po vrátení hodnoty vkladov, sa rozdelí medzi spoločníkov podľa rovnakých zásad, ako sa delil zisk.

 • v družstve v § 259. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov družstva spôsobom stanoveným v stanovách. Ak stanovy rozdelenie likvidačného zostatku neupravujú, vyplatí sa členom najskôr splatená časť ich vkladov a zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov, ktorých členstvo ku dňu zrušenia trvalo aspoň jeden rok, a to podľa rozsahu, v akom sa podieľajú na základnom imaní družstva.

Daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie končiace dňom predchádzajúcim vstupu do likvidácie. V prípade, že daňovník platil preddavky na daň z príjmov, dňom vstupu do likvidácie preddavky neplatí, ak správca dane nerozhodne inak, čo vyplýva z § 42 ods. 3 ZDP zákona o dani z príjmov.

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou, upraví daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva o zostatky:

 • s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie za predpokladu, že uvedené položky nie sú premietnuté vo výsledku hospodárenia vyplývajúcom z účtovnej závierky.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia a v tomto termíne daň aj zaplatiť, čo vyplýva z ustanovenia § 49 ods. 1 ZDP.

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončí likvidáciu do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto obdobie dňom skončenia likvidácie.

Základom dane daňovníka v zdaňovacom období v priebehu likvidácie je výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Základ dane je vyčísľovaný rovnako ako v prípade príjmov z bežnej činnosti. Súčasťou hospodárskeho výsledku dosiahnutého počas obdobia likvidácie sú príjmy realizované v súvislosti s likvidáciou majetku upravené o bežné príjmy a výdavky vzniknuté v priebehu likvidácie. V období likvidácie si daňovník nemôže odpočítať od základu dane daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Ak je zdaňovacie obdobie dlhšie ako kalendárny rok, alebo presahuje koniec kalendárneho roka, celkový základ dane sa rovná súčtu jednotlivých základov dane vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky alebo obdobie kratšie ako kalendárny rok. Tento základ dane sa určí z výsledku hospodárenia vykázaného v priebežnej účtovnej závierke zostavenej ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie.

Keďže zákon o dani z príjmov pripúšťa pri likvidácii obchodnej spoločnosti dlhšie zdaňovacie obdobie, automaticky z toho vyplýva, že toto obdobie sa nerovná účtovnému obdobiu. V roku, kedy sa podáva daňové priznanie za obdobie likvidácie, sa vychádza aj pri použití sadzby dane. Pri zmene sadzby dane by bola použitá sadzba dane platná ku skončeniu predĺženého zdaňovacieho obdobia.

Zrušenie rozhodnutia o vstupe do likvidácie

Podľa § 68 ods. 12 ObZ Obchodného zákonníka spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora, ktorý je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. V § 41 ods. 4 ZDP stanovuje zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii v prípade, že likvidácia neskončí do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Zákon o dani z príjmov zdaňovacie obdobie ani postup daňovníka v prípade, kedy je po vstupe do likvidácie zrušené rozhodnutie spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie podľa § 68 ods. 12 ObZ Obchodného zákonníka neupravuje. Nakoľko zákon o dani z príjmov túto situáciu explicitne nerieši, pri stanovení zdaňovacieho obdobia je potrebné vychádzať z ustanovení zákona o dani z príjmov, ako aj z ustanovení § 16 ZoÚ zákona o účtovníctve týkajúcich sa otvorenia a uzavretia účtovných kníh.

Ak v zdaňovacom období odo dňa vstupu daňovníka do likvidácie do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie:

 • nedôjde – je daňovník povinný podať daňové priznanie v súlade s § 41 ods. 4 ZDP zákona o dani z príjmov,

 • dôjde – zdaňovacím a účtovným obdobím je obdobie odo dňa vstupu daňovníka do likvidácie do posledného dňa zdaňovacieho obdobia daňovníka, t. j. posledného dňa kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, pričom daňovník má povinnosť podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov.

Likvidačný zostatok

Podľa § 75 ObZ Obchodného zákonníka sa likvidácia ukončí, ak boli vysporiadané záväzky voči všetkým veriteľom. Ak z likvidácie vyplynie majetkový zostatok, má spoločník obchodnej spoločnosti nárok na podiel z tohto majetkového zostatku – podiel na likvidačnom zostatku.

Likvidačný zostatok spoločnosti, ktorý patrí vlastníkom spoločnosti nepodlieha zdaneniu daňou z príjmov. Podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP a § 12 ods. 7 písm. c) ZDP účinného do 31. 12. 2016 podiel na likvidačnom zostatku nie je predmetom dane z príjmov, okrem spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti. V prípade likvidačného zostatku vyplácaného právnickej osobe – rezidentovi SR, príp. rezidentovi zmluvného štátu tento stav zdanenia platí aj po 1. 1. 2017. V prípade likvidačného zostatku plynúceho fyzickej osobe platí od 1. 1. 2017, že tento je predmetom dane na zdanenie daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %. Prvýkrát sa zdanenie likvidačného zostatku uplatní na likvidačný zostatok, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpi do likvidácie najskôr 1. 1. 2017 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 6 ObZ Obchodného zákonníka najskôr 1. 1. 2017.

Zdaňovanie odmeny likvidátora

Likvidátorom spoločnosti môže byť podľa Obchodného zákonníka fyzická alebo právnická osoba.

V prípade, že likvidátorom je fyzická osoba, príjem


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: