Input:

Činnosti súvisiace s ukončením likvidácie

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19.4 Činnosti súvisiace s ukončením likvidácie

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Ku dňu skončenia likvidácie účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 7 ZoÚ a zostaví účtovnú závierku v zmysle § 17 ods. 6 ZoÚ. Zákon o účtovníctve nestanovuje osobitný postup účtovania pri ukončení likvidácie spoločnosti.

Dňom nasledujúcim po dni ukončenia likvidácie sa otvoria účty majetku a záväzkov a účtuje sa len o vysporiadaní daňovej povinnosti, ostatných záväzkov, ktoré vyplývajú z likvidácie a o vyplatení podielu na likvidačnom zostatku jednotlivým spoločníkom.

Účtovanie pri ukončení likvidácie spoločnosti a jej následnom zrušení upravujú postupy účtovania v § 28 PUP. Ku dňu skončenia likvidácie obchodnej spoločnosti sa zostaví mimoriadna účtovná závierka, ktorá obsahuje vyčíslenie záväzku z dôvodu splatnej dane z príjmov. Účty likvidovanej spoločnosti by nemali vykazovať ku dňu skončenia likvidácie žiadne zostatky s výnimkou vykázaného likvidačného zostatku záväzku zo splatnej dane.

Pri zostavení účtovnej uzávierky by účtovná jednotka mala uskutočniť tieto kroky:

  • zistiť výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov,

  • vyčísliť základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie likvidácie,

  • vypočítať daň z príjmu a vypočítanú daň zaúčtovať,

  • vyčísliť výsledok hospodárenia po zdanení,

  • vypočítať výšku likvidačného zostatku,

  • vypočítať spoločníkom podiely na likvidačnom zostatku a tieto zaúčtovať ako záväzky voči spoločníkom súvzťažne na vrub účtov vlastného imania,

  • zostaviť účtovnú závierku.

Účtovnú závierku ku dňu ukončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku, konečnú správu a predloží ju spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na vysporiadanie likvidačného zostatku. Likvidátor je oprávnený zvolať valné zhromaždenie spoločnosti na účel predloženia účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Ak sa napriek opakovanej výzve likvidátora ku konečnej správe a k návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku nevyjadria musia schváliť spoločníci alebo príslušný orgán neprijme k týmto dokumentom rozhodnutie, považuje spoločnosti. Ak sa k nej nevyjadria ani po opakovanej výzve likvidátora do jedného mesiaca od doručenia výzvy, považujú sa účtovná závierka, konečná správa a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku za schválené uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenie opakovanej výzvy.

Likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy, čím sa považuje likvidácia za skončenú.

Účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor priloží k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Uvedené materiály sa súčasne zašlú do zbierky listín.

Po zaplatení nákladov súvisiacich s ukončením likvidácie a vyplatením likvidačných podielov na likvidačnom zostatku likvidátor vykoná už len úkony spojené s právnym zánikom spoločnosti.

Povinnosťou likvidátora je aj usporiadanie účtovných a iných podnikových písomností a ich zabezpečenie proti strate, zničeniu a následné odovzdanie na archiváciu.

V zmysle Obchodného zákonníka podá likvidátor do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: