dnes je 23.10.2021

Input:

Cenové zľavy z pohľadu zákona o DPH

16.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3 Cenové zľavy z pohľadu zákona o DPH

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

V zmysle § 22 ods. 4 ZDPH zákona o DPH platí, že pokiaľ je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu poskytnutej zľavy.

Ak dôjde k zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. v podobe poskytnutia rôznych množstevných rabatov, bonusov a pod. v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim), základ dane sa opraví v súlade s § 25 zákona o DPH. Pri oprave základu dane platiteľ dane vyhotoví doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru, a ak sa tento doklad osobitne a jednoznačne na pôvodnú faktúru vzťahuje (napr. vyznačením čísla pôvodnej faktúry), potom sa považuje pre účely zákona o DPH za