dnes je 23.10.2021

Input:

Cenové zľavy - právna úprava

12.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Cenové zľavy - právna úprava

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod


  • zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. (pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností),

  • zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v z. n. p. (nárok na poskytovanie zliav v osobitných zmluvných prípadoch – zmluva o dielo, nájomná zmluva),

  • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z. n. p. (nárok na poskytnutie zľavy na nájomnom),

  • zákon č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník v z. n. p. (nárok na poskytovanie zliav v osobitných zmluvných prípadoch – kúpna zmluva),

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (nezahrnovanie zliav do hodnoty obratu pre povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom pre povinnosť konsolidácie účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky),